Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, της 3ης Απριλίου 2011

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Ανακοινώσεις Συλλόγου | Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, της 3ης Απριλίου 2011
image

Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

(Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 556/2011)


Γενική Συνέλευση της 3ης Απριλίου 2011Στην Αθήνα, σήμερα την 3-4-2011, συνήλθε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ.
Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Γιάννης Σιάτρας, ενώ χρέη προσωρινού γραμματέα εκτέλεσε ο κ. Μιχάλης Ζαρογιάννης.

Νομιμότητα σύγκλησης της Συνέλευσης:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, “Η πρόσκληση των μελών για Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν την ορισμένη Γ.Σ.. Ως ανακοίνωση μπορεί να θεωρηθεί και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τα μέλη, ή η ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο του Σωματείου.”

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. στάλθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα μέλη στις 16 Μαρτίου 2011.
Την ίδια μέρα αναρτήθηκε και στο site του Συλλόγου.

Εξέταση για την ύπαρξη απαρτίας:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, “Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της.”
Από την ενημέρωση που έχουμε, διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται 24 μέλη, επί συνόλου 42 ταμειακά εντάξει μελών.
Συνεπώς, υπάρχει απαρτία για τη νόμιμη διεξαγωγή της Συνέλευσης.

Εκλογή Προεδρείου:
Κλήση μελών για να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα της Συνέλευσης.
Ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
Η ψηφοφορία έγινε δια ανατάσεως των χειρών και εκλέχθηκαν ο κ. Γιάννης Σιάτρας ως οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης και ο κ. Μιχάλης Ζαρογιάννης ως ορισικός Γραμματέας.


Προκαταρκτική ψηφοφορία επί ειδικών θεμάτων:

Τέθηκαν σε ψηφοφορία τα παρακάτω θέματα:

1) Μπορούν να γίνουν δεκτά και να ψηφίσουν, μέλη της Συλλόγου τα οποία προσέρχονται στη Συνέλευση μετά την έναρξη των εργασιών της;

Η Συνέλευση ψήφισε δια ανατάσεως των χειρών και έκανε αποδεκτά στη Συνέλευση και στις ψηφοφορίες τα μέλη που θα προσέρχονταν μετά την έναρξη των εργασιών της.

2) Η Συνέλευση κάνει αποδεκτές τις ψήφους απόντων που -σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού- ψήφισαν με επιστολή που έφθασε στα γραφεία του Συλλόγου έως και την προηγούμενη μέρα της Συνέλευσης;
(Σημειώνεται ότι το άρθρο 7 του Καταστατικού ορίζει ότι “Δύνανται να ψηφίσουν απόντα μέλη, τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, εφ' όσον έχουν αποστείλει σχετική συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία έχει παραληφθεί έως και την προηγούμενη μέρα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.”

Η Συνέλευση ψήφισε δια ανατάσεως των χειρών και έκανε αποδεκτές τις ψήφους απόντων, που ψήφισαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού.
Ο Γραμματέας ανέφερε ότι 13 ταμειακώς εντάξει μέλη, ψήφισαν πριν από τη Συνέλευση κατά το άρθρο 7 του Καταστατικού.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση ξεκίνησε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για τις έως σήμερα εξελίξεις στο Σύλλογο

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανέγνωσε προς τη Συνέλευση, επιστολή της προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου, της οποίας η αποστολή λήγει σήμερα:

Κυρίες και Κύριοι,

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, στις 21 Μαρτίου 2010 υπέγραψαν το Καταστατικό του Συλλόγου και διόρισαν την προσωρινή διοίκηση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 11, ως έργο είχε την πραγματοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, τη μέριμνα επί των αρχικών θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας και την προκήρυξη και σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

Κατά το διάστημα αυτό, η προσωρινή Διοίκηση προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

- Κατέθεσε το Καταστατικό του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο όρισε δικάσιμο στις 6 Δεκεμβρίου 2010.

- Εκπροσώπησε το Σύλλογο στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 6ης Δεκεμβρίου 2010.

- Πραγματοποίησε όλες τις διαδικασίες για τη νομιμοποίηση του Συλλόγου και την εγγραφή του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

- Τον Ιανουάριο του 2011, προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του ιστοτόπου του Συλλόγου. Μετά από την εξέταση των προσφορών και την αξιολόγηση του συνόλου των σχετικών στοιχείων, η κατασκευή ανατέθηκε στην εταιρία Green Interactive Media, ένταντι του ποσού των 1.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το έργο παραδόθηκε έγκαιρα, ενώ απομένουν να παραδοθούν τα τμήματα διεξαγωγής ψηφοφοριών, παρακολούθησης της δράσης των πολιτικών προσώπων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοσίων οργανισμών, τα οποία θα παραδοθούν μετά τη σύνθεση του πρώτου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, καθΆ όσον η μορφή της λειτουργίας του απαιτεί τη συναίνεση εκλεγμένου οργάνου.
Προς την κατασκευάστρια εταιρία έχει ήδη καταβληθεί ποσό ¤ 500 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα καταβληθεί τμηματικά έως το τέλος Μαίου 2011.
Ήδη, από τις 12 Φεβρουαρίου, το site λειτουργεί κανονικά, με τη βοήθεια μελών, τα οποία προσφέρουν εργασία σε εθελοντική βάση. Σημειώνεται ότι, η μέχρι στιγμής λειτουργία του site δεν έχει μία προσδιορισμένη μορφή ή φιλοσοφία και φιλοξενεί γενικά άρθρα οικονομικού, φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου.

- Κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις γνωριμίας και ενημέρωσης με υποψήφια μέλη του Συλλόγου και εθελοντές για τη λειτουργία του ιστοτόπου, στα προσωρινά γραφεία του Συλλόγου.

- Στις 13 Μαρτίου 2011, πραγματοποίησε ανοικτή Συνεδρίαση των μελών, με σκοπό την προκήρυξη εκλογών και τη ρύθμιση άλλων σημαντικών θεμάτων.

- Στις 18 Μαρτίου 2011, κατά την ημέρα εγγραφής του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Σύλλογος κατέθεσε την πρώτη του -συμβολική- καταγγελία, για περιστατικό μη έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης, από επιχειρηματία που στεγαζόταν στο χώρο του Πρωτοδικείου. Σημειώνεται ότι επρόκειτο για την πρώτη επίσημη οικονομική συναλλαγή του Συλλόγου και, κατά την άποψη της Διοικούσας Επιτροπής, κατέδειξε το μέγεθος του προβλήματος της φοροδιαφυγής στη χώρα μας, αλλά και το μέγεθος του έργου που έχει να πραγματοποιήσει ο Σύλλογος.

- Μίσθωσε γραφεία για τη στέγαση του Συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα, μετά από έγκριση της προσωρινής Διοίκησης, μισθώθηκε τμήμα του χώρου των γραφείων της εταιρίας EuroCapital Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου), επί της οδού Μνησικλέους 2 και Μητροπόλεως 43, στην Αθήνα. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε προς πενήντα πέντε ευρώ (¤ 55), η μίσθωση ορίσθηκε τριετής με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ δε θα υπάρξει αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο κατατέθηκε στη ΦΑΕΕ Αθηνών (ΑΠ 2651/31-3-2011).
Σημειώνεται ότι, η ύπαρξη μισθωμένης έδρας, αποτελούσε βασική προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση του Συλλόγου και τη χορήγηση σΆ αυτόν φορολογικών στοιχείων.

- Στις 7 Μαρτίου 2011, ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής κ. Γιάννης Σιάτρας ταξίδεψε στο Μόναχο, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Φορολογούμενων (Taxpayers Association of Europe). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε η εγγραφή του Συλλόγου στην Ομοσπονδία. Η οριστική εγγραφή και η αποδοχή του Συλλόγου μας στην Ομοσπονδία έγινε στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2011. Το συνολικό κόστος της εγγραφής και η συνδρομή για το πρώτο έτος ανήλθε στο ποσό των ¤ 138.

- Στις 23 Μαρτίου, μετά από εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοίκησης, τα μέλη της κ.κ. Γιάννης Σιάτρας και Ηρακλής Ρούπας είχαν, στις Βρυξέλλες, συναντήσεις γνωριμίας με στελέχη των Επιτροπειών για θέματα: α) Φορολογίας, β) Δικαιοσύνης και γ) Κοινωνικής Ασφάλισης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι γνωριμίες αυτές υπήρξαν πολύ χρήσιμες και θα βοηθήσουν σημαντικά στη λειτουργία του Συλλόγου στο μέλλον. Παράλληλα, έγινε συνάντηση με στελέχη του γραφείου της Ελληνίδας Επιτρόπου κας Μαρίας Δαμανάκη.

- Έκανε τις ενέργειες για τη χορήγηση στο Σύλλογο φορολογικών στοιχείων. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου του Συλλόγου είναι 997890410 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΕΆ Αθηνών.


Οι μέχρι σήμερα δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία του Συλλόγου θα τεθούν υπ’ όψη της Οικονομικής Επιτροπής που θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες της 3ης Απριλίου 2011 και θα εγκριθούν από αυτή.
Οι μέχρι σήμερα δαπάνες αφορούν αποκλειστικά σε θέματα ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας, δηλαδή: δικαστικά έξοδα ίδρυσης (ευρώ 463,78), έξοδα λειτουργίας του ιστοτόπου (ευρώ 500)  και γραφική ύλη (ευρώ 75,83), δηλαδή, σύνολο χίλια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (ευρώ 1.039,61).
Τα έξοδα δεν περιλαμβάνουν έξοδα ταξιδίων που έγιναν, αφού έγινε δεκτό αυτά να καλυφθούν από τα μέλη της προσωρινής διοίκησης.
Σημειώνεται ότι οι μέχρι σήμερα δαπάνες έχουν καλυφθεί από μέλη της προσωρινής διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες της 3ης Απριλίου 2011, θα εξετάσει διάφορες καταγγελίες και δράσεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και θα αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί και υιοθετήσει τις δράσεις αυτές.

Η Προσωρινή Διοίκηση του Συλλόγου, έχοντας ολοκληρώσει το έργο της, παραδίδει τη Διοίκηση του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες της 3ης Απριλίου 2011 και εύχεται σΆ αυτή Καλή Επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων της και τις προσπάθειές της για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.


Αθήνα, 1 Απριλίου 2011


Τα Μέλη


Γιάννης Σιάτρας, Ηρακλής Ρούπας, Ουρανία Κατσαρού, Ειρήνη Καργιώτη, Καλλιόπη ΧαρκιανάκηΘέμα 2ο: Έγκριση των ενεργειών των μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα του Συλλόγου

Η Συνέλευση ψήφισε και ενέκρινε ομόφωνα τις ενέργειες των μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, έως και σήμερα.

Θέμα 3ο: Έγκριση της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, έως την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Όπως αναφέρθηκε και κατά την ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων, οι μέχρι σήμερα δαπάνες αφορούν αποκλειστικά σε θέματα ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας, δηλαδή: δικαστικά έξοδα ίδρυσης (€ 463,78), έξοδα λειτουργίας του ιστοτόπου (€ 500)  και γραφική ύλη (€ 75,83), δηλαδή, σύνολο χίλια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (€ 1.039,61).

Καθ’ όσον μέχρι πρόσφατα ο Σύλλογος δεν είχε έσοδα, το σύνολο των παραπάνω εξόδων καλύφθηκε από το μέλος της προσωρινής Διοίκησης κ. Γιάννη Σιάτρα.

Εγκρίνονται οι μέχρι δαπάνες του Συλλόγου έως την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές για την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων προς τον κ. Γιάννη Σιάτρα

Η Συνέλευση ψήφισε και ενέκρινε ομόφωνα τις μέχρι σήμερα δαπάνες και την έκθεση οικονομικής διαχείρισης.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την έως σήμερα δράση τους σε ζητήματα του Συλλόγου

(Τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου ήταν: 1) Γιάννης Σιάτρας, 2) Ηρακλής Ρούπας, 3) Ουρανία Κατσαρού, 4) Ειρήνη Καργιώτη, 5) Καλλιόπη Χαρκιανάκη

Η Συνέλευση ψήφισε και απάλλαξε κάθε μέλος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα, με ξεχωριστές για τον κάθε έναν ψηφοφορίες.

Θέμα 5ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου

Παρατίθεται το κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ»Σκοποί του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας

Οι σκοποί του Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ είναι:

1) Να προσδιορισθεί με σαφήνεια η οργανωτική δομή του Συλλόγου
2) Να καθορισθούν οι αρμοδιότητες των οργάνων.
3) Να αναλυθούν και διευκρινισθούν οι έννοιες που αναφέρονται στο Καταστατικό.
4) Να προσδιορισθούν οι διαδικασίες και οι μέθοδοι πραγματοποίησης των διαφόρων δράσεων.
5) Να περιληφθούν νεότερες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως επί σοβαρών θεμάτων που προέκυψαν μετά την κατάρτιση και έγκριση του Καταστατικού.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αναφέρεται:

- Στη δράση του Συλλόγου
- Στις Αρχές Λειτουργίας του Συλλόγου
- Στο οργανόγραμμα
- Στις αρμοδιότητες και καθήκοντα των Οργάνων
- Στη διεξαγωγή Ψηφοφοριών
- Στη λειτουργία Επιτροπών


Α. Δράση του Συλλόγου

Η δράση του Συλλόγου προσδιορίζεται από τους άμεσους σκοπούς του που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού του, αλλά και από τις παρεπόμενες δράσεις που προκύπτουν απ’ αυτούς.
Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 του Καταστατικού σκοποί του Συλλόγου είναι εξής:

1) Η προστασία των συμφερόντων του έλληνα φορολογούμενου.
2) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρησή του έλληνα φορολογούμενου.
3) Η υποβοήθηση των φορολογούμενων στην κατανόηση των φορολογικών υποχρεώσεων και διαδικασιών και των ζητημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
4) Η εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στους έλληνες πολίτες.
5) Η υποβολή προτάσεων και πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε θέματα φορολογίας και γενικά θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της οικονομίας.
6) Η εκπροσώπησή των μελών του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και στα όργανα της Δικαιοσύνης.
7) Η ανάληψη ενεργειών που θα βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
8) Ο κοινωνικός έλεγχος των δαπανών της δημόσιας διοίκησης

Η πραγματοποίηση των παραπάνω άμεσων, αλλά και παρεπόμενων σκοπών, επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο, πολλά από τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού.


Β. Αρχές Λειτουργίας

Κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης των σκοπών τηρούνται απαρέγκλιτα οι ακόλουθες αρχές::

1) Διαφάνεια στη λειτουργία
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο του Συλλόγου.

2) Ανεξαρτησία.
Ο Σύλλογος Φορολογουμένων δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ή εξάρτηση (οικονομική ή μη) από κυβερνητικούς οργανισμούς ή κόμματα.
Για την οικονομική του ενίσχυση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις συνδρομές των μελών του και λοιπές πηγές εσόδων, που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Καταστατικού.
Αποφεύγει την αποδοχή μεγάλων ποσών από οποιονδήποτε, διότι, συνήθως, αυτά δεν προσφέρονται χωρίς ανταλλάγματα, με κίνδυνο την απώλεια της αρχής της Ανεξαρτησίας.

3) Καθαρότητα Πολιτικής.
Οι αποφάσεις και οι θέσεις που κάθε φορά λαμβάνονται από το Σύλλογο για θέματα που δημιουργούνται, ουδέποτε εξαρτώνται ή επηρεάζονται από τυχόν λαμβανόμενη χρηματοδότηση εκ μέρους ιδιωτών, ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων.
Κανένα στέλεχος ή υπάλληλος του Συλλόγου επιτρέπεται να λαμβάνει δώρα οποιασδήποτε αξίας από εταιρίες ή πρόσωπα που επιδιώκουν να επηρεάσουν την πολιτική και τις αποφάσεις  του Συλλόγου.

4) Συνεργασία με άλλες παρεμφερείς  οργανώσεις.
Επιδιώκουμε τη συνεργασία με άλλες κοινωνικές οργανώσεις, όταν και όπου οι σκοποί και οι επιδιώξεις αυτών συμπίπτουν ή  αλληλοεπικαλύπτονται, αλλά χωρίς παρεκκλίσεις από την αρχή της καθαρότητας της γενικής πολιτικής μας. Είμαστε πρόθυμοι να συμμαχήσουμε με οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με το περιβάλλον, με διεθνή θέματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ευημερίας της κοινωνίας, κ.λπ.

5) Αποφυγή κομματισμού.
Η έρευνα και η υποστηρικτική προβολή των θεμάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των  φορολογουμένων και ουδέποτε για την προβολή θέσεων ή απόψεων πολιτικών κομμάτων. Ο Σύλλογος Φορολογουμένων εργάζεται εν ονόματι των φορολογουμένων και ουδέποτε για λογαριασμό οποιουδήποτε κόμματος.
Ο Σύλλογος ή μέλη του δε μπορούν να συμμετέχουν σε κομματικές εκδηλώσεις με την ιδιότητά τους ως μέλη ή ως αξιωματούχοι του Συλλόγου.


6) Στενή παρακολούθηση και αντικειμενική κριτική των θέσεων και δραστηριοτήτων της πολιτικής εξουσίας και της Δημόσιας Διοίκησης.
Τα μέλη των πολιτικών κομμάτων και της Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει να υπόκεινται σε διαρκή παρακολούθηση του δημόσιου βίου τους.
Ο Σύλλογος παρακολουθεί διαρκώς τις ενέργειές τους και παίρνει θέση στα θέματα φορολογίας και διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
Ο Σύλλογος ασκεί αντικειμενική και εποικοδομητική κριτική στις ενέργειες των πολιτικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, ο Σύλλογος θα είναι αντίθετος και αμείλικτος σε κάθε απόπειρα κατασπατάλησης των χρημάτων των φορολογουμένων.

7) Διαφάνεια στα Οικονομικά.
Αν και δεν απαιτείται από το Καταστατικό, η Ένωση Ελλήνων Φορολογουμένων καθιερώνει τον τακτικό τριμηνιαίο έλεγχο των οικονομικών της από την Οικονομική Επιτροπή που εκλέγει η Γενική Συνέλευση και τη δημοσιοποίηση της έκθεσής τους στην ιστοσελίδα της.


Γ.  Οργανόγραμμα

1) Στο παρακάτω οργανόγραμμα παρουσιάζεται διαγραμματικά η δομή του Συλλόγου. Πέρα από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για κάθε σωματείο όργανα διοίκησης ( Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, κλπ ) στο οργανόγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται  και  άλλα  απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, καθώς και η ιεραρχική υπαγωγή τους.

2) Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου. Για όσα καθήκοντα αναφέρονται στο Καταστατικό του Συλλόγου γίνεται παραπομπή σ’ αυτά και συμπληρώνονται τα πρόσθετα.Δ.  Αρμοδιότητες, διαδικασίες και καθήκοντα των οργάνων του Συλλόγου:

1. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το Καταστατικό σε άλλο όργανο.
Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.
Οι κύριες αρμοδιότητες της Γ.Σ. αναφέρονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού. Προστίθενται ως διευκρινίσεις και συμπληρώσεις και τα ακόλουθα:

α) Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και ο καθορισμός της ημερησίας διάταξης γίνεται από το Δ.Σ.

β) Η πρόσκληση των μελών γίνεται με ένα ή περισσότερους τρόπους από τους ακόλουθους: επιστολή, ιστοσελίδα του Συλλόγου, δημοσίευση στον τύπο, αποστολή e-mail κ.λπ.

γ) Στην ημερησία διάταξη την οποία καταρτίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου,  είναι δυνατό να προστεθούν και άλλα θέματα κατά την έναρξη ή και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ.  Τη σχετική πρόταση για πρόσθετα θέματα, πρέπει να την υποβάλουν τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη και να γίνει αποδεκτή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των παρισταμένων μελών.

δ) Τη Γ.Σ. διευθύνει  Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται εκάστοτε από την ίδια κατά την έναρξη της συνεδρίαση.

ε) Τα πρακτικά της Γ.Σ. τηρούνται και συντάσσονται από τον Γραμματέα της Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά μπορούν να υπογράψουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ)  Πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται και οι αποφάσεις που αφορούν ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση. Ο τρόπος λήψης των αποφάσεων επί άλλων θεμάτων προτείνεται από τον Πρόεδρο και αποφασίζεται από τη Συνέλευση δια ανατάσεως των χειρών.

ζ) Για μέλη που αδυνατούν να παραστούν στη Γ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατό να εφαρμοσθεί “ψηφοφορία δια επιστολής”.
Ως επιστολή νοούνται: Συστημένη ή απλή επιστολή των ΕΛΤΑ ή άλλης ταχυδρομικής εταιρίας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απλή επιστολή που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Συλλόγου πριν από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. κατά την πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνει  τα θέματα για τα οποία θα μπορεί να διενεργηθεί ψηφοφορία εξ αποστάσεως.
Για κάθε θέμα ανακοινώνονται  ταυτόχρονα όλες οι διαθέσιμες προς ψήφιση επιλογές.
Ο τρόπος και η διαδικασία της ψηφοφορίας ανακοινώνονται με την πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δι’ επιστολής καταμετρώνται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των παρισταμένων  στη Γ.Σ. μελών, ανακοινώνονται δε αμέσως μετά την ολοκλήρωση  της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών και συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών, οπότε και ανακοινώνονται τα τελικά συμψηφιστικά αποτελέσματα.
Σε ψηφοφορίες αρχαιρεσιών, ως “ψηφοφορία δια επιστολής” νοείται μόνον η επιστολή η οποία έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Συλλόγου με συστημένη επιστολή.

η)  Απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί μόνο από άλλη Γ.Σ.

2. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Η διαδικασία εκλογής, συγκρότησης εις σώμα, κ.λπ  του Δ.Σ.αναφέρονται στο άρθρο 6 του καταστατικού. Συμπληρωματικά καθορίζονται και τα εξής:

α) Η παράδοση του απερχομένου Δ.Σ. μετά από νέες αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλεγέντος Δ.Σ. κατά την οποία παρευρίσκεται και όλο το παλαιό Δ.Σ. ή τουλάχιστον ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας από τους οποίους παραδίδονται το αρχείο και το ταμείο
β) Μέλος του Δ.Σ. που επιθυμεί να παραιτηθεί υποβάλλει έγγραφη παραίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
γ) Η συνεδρίαση του Δ.Σ. δύναται να γίνει με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε σύμβουλος αποστέλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) την ψήφο του για κάθε θέμα επί του οποίου διεξήχθει ψηφοφορία.
δ) Τα πρακτικά του Δ.Σ. είναι δυνατό να ηχογραφούνται. Τα αρχεία των ηχογραφήσεων τηρούνται με ευθύνη του Γραμματέα και με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.
ε) Για επείγουσες περιπτώσεις, κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει το θέμα για διαβούλευση με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεδιάσκεψη και να ζητήσει ψηφοφορία με ηλεκτρονικό μήνυμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά από αιτιολόγηση, είναι δυνατό να μην κάνει αποδεκτή την ψηφοφορία και να ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε τακτική συνεδρίαση, ή να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

3. Πρόεδρος του Δ.Σ.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού. Συμπληρωματικές αρμοδιότητες και καθήκοντας, περιγράφονται σε άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

4. Αντιπρόεδρος
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αναλαμβάνει μέρος του συνολικού έργου. Συμπληρωματικές αρμοδιότητες και καθήκοντας, περιγράφονται σε άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

5. Δημόσιες σχέσεις
Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Προέδρου, αλλά και συνολικά του Συλλόγου, με απώτερο σκοπό τη διείσδυση  του Συλλόγου και των ιδεών που αυτός υπηρετεί στην κοινωνία και την αύξηση της επιρροής του. Έχει την επιμέλεια των δελτίων τύπου, τηρεί το αρχείο, κλπ.
Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Συλλόγου.

6. Γενικός Διευθυντής
Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας θεσμοθετεί τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ως κεντρικού συντονιστή των περισσότερων δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
Ο Γενικός Διευθυντής δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δ.Σ.  Η θέση του μπορεί να είναι έμμισθη.
Ο Γενικός Διευθυντής προϊσταται των τμημάτων: Γενικής Γραμματείας, Μελών, Ιστοτόπου, Χειρισμού Καταγγελιών και Ταμείου. Συντονίζει τη δράση των Επιτροπών και ex-officio συμμετέχει σ’ αυτές, με δικαίωμα ψήφου.
Ο Γενικός Διευθυντής δύναται, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να δεσμεύει οικονομικά το Σύλλογο για δοσοληψίες ή για συμβάσεις μέχρι του ποσού που θα εγκρίνει το Δ.Σ. και να εκπροσωπεί το Σύλλογο έναντι των αρχών και των δικαστηρίων.

7. Γενικός Γραμματέας
Τα καθήκοντά του αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

8. Υπηρεσία Μελών.
α. Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου βασική προϋπόθεση είναι η συνεχής αύξηση των μελών του. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού μελών, εκτός από τη δύναμη και την πολιτική επιρροή που εξασφαλίζει στο Σύλλογο, παρέχει και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που ανάγονται στην οικονομική ενδυνάμωση του Συλλόγου (περισσότερες συνδρομές, ευρεία κυκλοφορία των εκδόσεων και των περιοδικών του Συλλόγου, δημιουργία εσόδων από διαφημιστικές καταχωρήσεις κ.λπ)
β) Η Υπηρεσία μελών τηρεί το αρχείο των μελών.
γ) Μεριμνά για την είσπραξη συνδρομών.
δ) Κταρτίζει προγράμματα και σχέδια δράσεων με συγκεκριμένες ενέργειες και στόχους. Συντονίζει τη δράση των προγραμμάτων αυτών.

9. Διευθυντση Ιστοτόπου (site)
α) Ο Ιστότοπος αποτελεί το σημαντικότερο μέσο (εργαλείο ή όπλο) για τη διείσδυση σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες και την άμεση επικοινωνία μ’ αυτές.

β) α) Ο ιστότοπος του Συλλόγου δημιουργήθηκε κατά τη φάση ίδρυσης του Συλλόγου, με πρωτοβουλία και έγκριση της Ιδρυτικής του Συλλόγου Επιτροπής. Λειτούργησε για πρώτη φορά στις 12 Φεβρουαρίου 2011.

γ) Η Γενική Συνέλευση, στα πλαίσια της έγκρισης της δράσης και των ενεργειών της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου, έως και την 3-4-2011, ενέγκρινε τη λειτουργία του ιστοτόπου του Συλλόγου, στη διαδικτυακή διεύθυνση www.forologoumenoi.gr

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ιστοτόπου.
Ως αρμόδιο για την καθημερινή λειτουργία του ιστοτόπου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε χρήστη του ιστοτόπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί σε κλειστό φάκελο ή σε “κλειδωμένο” (με ειδικό κωδικό) όλους τους κωδικούς που συσχετίζονται με τη λειτουργία του ιστοτόπου, καθώς και τα στοιχεία των μελών και άλλων χρηστών του ιστοτόπου. Οι κωδικοί αυτοί βρίσκονται στην αποκλειστική διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να δώσει την άδεια πρόσβασης στους κωδικούς και τα στοιχεία χρηστών και μελών, στον Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου.

ε) Οι στόχοι της λειτουργίας του site είναι πολλαπλοί: Να ενημερώνει για τις εξελίξεις επί οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Να προβάλλει απόψεις των μελών του ή, ευρύτερα, των πολιτών. Να προσφέρει γνώσεις. Να καταγγέλλει πράξεις της (ευρύτερης) δημόσιας διοίκησης. Να αποτελεί  το κύριο μέσο επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη του και με την κοινωνία. Να εκπαιδεύει σε φορολογικά, ασφαλιστικά και γενικώς οικονομικά θέματα. Να συμβάλλει στην εμπέδωση μίας καλύτερης και πιο αναπτυγμένης φορολογικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία.  Να ενημερώνει για τα δικαιώματά μας και να καθοδηγεί τους πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

στ) Ο Διευθυντής του Ιστοτόπου  (Wabmaster) είναι ο υπεύθυνος  για τη σχεδίαση της λειτουργίας και της δράσης του ιστοτόπου,  καθώς και  για την οργάνωση της ομάδας (επιτελείου) που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

ζ) Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα ανάρτησης άρθρων ή σχολιασμού άρθρων στον ιστότοπο. Παρόμοιο δικαίωμα δύνανται να έχουν και επισκέπτες του ιστοτόπου, που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους.
Πριν από τη δημοσίευσή τους, τα άρθρα ελέγχονται από αρμόδια όργανα που ορίζονται από το Δ.Σ.
Απόρριψη ανάρτησης άρθρου, μπορεί να γίνει μόνον με αιτιολογημένη απόφαση.

η) Οι όροι λειτουργίας του ιστοτόπου ορίζονται σε σχετική σελίδα του ιστοτόπου. Η αποδοχή των όρων λειτουργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ιστοτόπου από επισκέπτες και από μέλη. Η αποδοχή των όρων λειτουργίας του ιστοτόπου δεν είναι απαραίτητη για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.

10. Ταμίας
Πέραν των όσων  αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Συλλόγου, ο Ταμίας είναι ο κυρίως υπεύθυνος για  τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. Χρησιμοποιεί βιβλία Β κατηγορίας,  συνεργάζεται με  τους λογιστές κατά τον ετήσιο έλεγχο και ετοιμάζει τις δημοσιεύσεις με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Ο Ταμίας έχει στενή και διαρκή συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη (λογιστικό γραφείο) το οποίο χειρίζεται τις λογιστικές υποθέσεις του Συλλόγου, μετά από σχετική ανάθεση σ’ αυτό από το Δ.Σ.

11. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Η αποστολή του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι να συντηρεί τα ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κ,λπ.), καθώς και τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα (software)  και να εξασφαλίζει   κατάσταση καλής λειτουργίας . Το έργο αυτό μερικώς ή στο σύνολό του μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

12. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Η αποστολή τουΤμήματος Διοικητικής Υποστήριξης είναι να μεριμνά για τα ζητήματα διοικητικής μέριμνας και προμηθειών του Συλλόγου.

13. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι υποβοηθά το Δ.Σ. του Συλλόγου σε θέματα σχέσεων του Συλλόγου με φορείς του εξωτερικού.

14. Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο μέλος έχει παραβιάσει το Καταστατικό του Συλλόγου, ή τον Κανονισμό Λειτουργίας.
Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. για το οποίο τίθεται ερώτημα παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δε μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία που διεξάγεται στο Δ.Σ. για την παραπομπή, όπως επίσης δε μπορεί να συμμετέχει στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Απαρτία του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπάρχει όταν παρευρίσκονται πέντε τουλάχιστον μέλη από τη σύνθεση που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός.
15. Τμήμα Χειρισμού Καταγγελιών
Ο κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να καταθέσει καταγγελία για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο συσχετίζεται με τους σκοπούς του Συλλόγου. Καταγγελία μπορεί να γίνει είτε προσωπικά στα γραφεία του Συλλόγου, είτε τηλεφωνικά, είτε με χρήση του ειδικού μηχανισμού κατάθεσης καταγγελιών του site, είτε μέσω email.
Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ δεσμεύεται για τη διατήρηση της ανωνυμίας των πηγών του, όταν αυτές το επιθυμούν.
Η καταγγελία μπορεί να είναι επώνυμη ή ανώνυμη. Οι ανώνυμες καταγγελίες έχουν μικρότερη ισχύ στην ιεράρχησή και την αξιολόγησή τους.
Το τμήμα στελεχώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Η απόφαση διορίζει επικεφαλής τμήματος.
Ο επικεφαλής του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή όλων των καταγγελιών και την καταγραφή τους στο Βιβλίο Καταγγελιών.
Ο επικεφαλής του τμήματος ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων των καταγγελιών. Όλες οι καταγγελίες που έχουν πλήρη στοιχεία για το θέμα που αναφέρονται, διαβιβάζονται στο Δ.Σ., με σημείωμα αξιολόγησης του επικεφαλής του τμήματος.
Για τις καταγγελίες που δεν έχουν πλήρη στοιχεία, καταβάλλεται προσπάθεια για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων από τον καταγγέλοντα, ή και αυτόβουλα, εάν ο επικεφαλής του τμήματος κρίνει ότι το ζήτημα είναι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες οι οποίες δεν είναι πλήρεις και δεν προωθούνται προς το Δ.Σ., αρχειοθετούνται και φυλάσσονται σε αρχείο για διάστημα 5 ετών.

Ε. Ψηφοφορίες Συλλόγου
Κάθε μέλος του Συλλόγου δύναται να ζητήσει από το Δ.Σ. του Συλλόγου να θέσει σε ψηφοφορία συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συσχετίζεται με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Το αίτημα του μέλους προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για ψηφοφορία επί τινός θέματος θα πρέπει να συνοδεύεται από είκοσι (20) υπογραφές μελών.
Το Δ.Σ. δύναται να απορρίψει το αίτημα του μέλους, μόνον εάν το θέμα δε συσχετίζεται με τους σκοπούς του Συλλόγου. Η απόφαση απόρριψης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
Εφ’ όσον δεν απορριφθεί το αίτημα ψηφοφορίας, αυτή διεξάγεται μεταξύ των μελών, στον ιστότοπο του Συλλόγου.
Η ανακοίνωση της ψηφοφορίας γίνεται τουλάχιστον πριν 3 μέρες από την έναρξή της.
Η διάρκεια της ψηφοφορίας δε μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών. Κατ’ εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, το Δ.Σ. μπορεί να επεκτείνει το διάστημα μίας ψηφοφορίας, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες.
Ο webmaster του site και το Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την ορθή και αντικειμενική διεξαγωγή των ψηφοφοριών.

ΣΤ. Λειτουργία Επιτροπών
Οι Επιτροπές του Συλλόγου ιδρύονται και διαλύονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Συντονισμός της δράσης των Επιτροπών ανήκει στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Συλλόγου.

Οι Επιτροπές που έχει συστήσει ο Σύλλογος σήμερα είναι οι παρακάτω:

1. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
2. Επιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
3.Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεμάτων
4.Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων
5.Επιτροπή Εκπαίδευσης

Η σύσταση και η στελέχωση των Επιτροπών γίνονται με απόφαση του Δ.Σ.
Μέλη των Επιτροπών μπορούν να γίνουν μόνον άτομα που έχουν επαρκή επιστημονική επάρκεια και είναι αναγνωρισμένα στο χώρο τους.
Στις Επιτροπές προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής.
Στις Επιτροπές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου. Οι παραπάνω, έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες της Επιτροπής.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεσμεύουν το Σύλλογο, μόνον μετά από την υιοθέτησή τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού
Αναθεώρηση του Κανονισμού μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε αναθεώρηση ισχύει από την ημέρα απόφασής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.


Μετά από συζήτηση, η συνέλευση έκανε αποδεκτές τροποποιήσεις που ζήτησαν ορισμένα μέλη στο θέμα της αποστολής μηνυμάτων από μέλος σε άλλα μέλη, καθώς και στις διαδικασίες αναθεώρησης του Κανονισμού.
Έτσι, στο τμήμα Δ, προστέθηκε το άρθρο 16, το οποίο έχει ως εξής:
16. Προτάσεις μελών - Κοινοποίηση απόψεων
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να καταθέτει τις προτάσεις, τις καταγγελίες ή τα σχόλιά του στο Σύλλογο. Παράλληλα, έχει δικαίωμα να αιτάται την κοινοποίηση των προτάσεών του στα  υπόλοιπα μέλη, μέσω του μηχανισμού επικοινωνίας του Συλλόγου.
Αρμόδιος για το χειρισμό των προτάσεων και των απόψεων των μελών, είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος μπορεί στο έργο αυτό να υποβοηθείται από τον Ειδικό Γραμματέα, ή άλλο άτομο που θα ορίσει το Δ.Σ..
Ο Γενικός Γραμματέας, καταχωρεί το κάθε μήνυμα επικοινωνίας μέλους, σε ειδικό πρωτόκολλο και διατηρεί το μήνυμα σε ηλεκτρονικό ή χάρτινο αρχείο. Κρίνει για τις περαιτέρω ενέργειες και καταχωρεί στο πρωτόκολλο την ενέργεια που έγινε.
Ο Γενικός Γραμματέας εφ' όσον κρίνει ότι η άποψη του μέλους δεν πρέπει να κοινοποιηθεί στα μέλη του Συλλόγου, απαντά σχετικά στο ενδιαφερόμενο μέλος, αιτιολογόντας την ενέργειά του. Ο Γενικός Γραμματέας, τηρεί αρχείο των αιτιολογημένων απαντήσεων, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Δ.Σ..
Εφ' όσον το μέλος, του οποίου το μήνυμα δεν κοινοποιήθηκε στα άλλα μέλη, επιθυμεί, μπορεί να διαμαρτυρηθεί στο Δ.Σ. για τη μη αποστολή του μηνύματός του. Στην περίπτωση αυτή, την τελική απόφαση για την κοινοποίηση ή όχι του μηνύματος του μέλους, θα τη λάβει το Δ.Σ..
Επίσης, το τελευταίο άρθρο, περί αναθεωρήσεων, μεταβλήθηκε ως εξής:

Αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού
Αναθεώρηση του Κανονισμού μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε αναθεώρηση ισχύει από την ημέρα απόφασής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι αναθεωρήσεις του παρόντος Κανονισμού, εφ' όσον αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνονται στην παρούσα σελίδα, με στοιχεία ίδιου μεγέθους, αλλά διαφοροποιημένου χρώματος, μέχρι την έγκρισή τους από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση αποφάσισε την -μετά τις σχετικές διορθώσεις- ανάρτηση του Κανονισμού Λειτουργίας στον ιστότοπο του Συλλόγου.
Η Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα τον Κανονισμό, μετά τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Θέμα 6ο: Προσδιορισμός ύψους συνδρομής για το έτος 2012.

Σύμφωνα με την από 13-3-2011 απόφαση του προσωρινού Δ.Σ., προτείνεται ώστε το ύψος της συνδρομής για το έτος 2012 (δηλαδή για όσους έγγραφούν έως και την 31-12-2012) να ανέρχεται σε € 15.
Για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία θα εγγραφούν μετά από τη σημερινή Γενική Συνέλευση, προτείνεται όπως η ετήσια συνδρομή να ανέρχεται σε € 25. Το ποσό αυτό δε θα μπορεί να μεταβληθεί έως την 31-12-2012.

Η Συνέλευση ψήφισε και ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση για το ύψος της συνδρομής κατά το έτος 2012.

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα

Έγινε διαλογική συζήτηση για τα παρακάτω θέματα:

α) Ενημέρωση για τη μελλοντική δράση του Συλλόγου
β) Σύσταση Επιτροπών
γ) Άλλα θέματα για ψηφοφορία:
Έχουν κατατεθεί προτάσεις για εισαγωγή σε ψηφοφορία των παρακάτω θεμάτων.
1) Υποβολή μήνυσης για την υπόθεση των “μιζών” στην παραγγελία των υποβρυχίων. Σημειώνεται ότι η υπόθεση ενδέχεται να παραπεμφθεί στη Βουλή για να εξετασθούν ενδεχόμενες ευθύνες πολιτικών προσώπων.
2) Υποβολή ερώτησης προς το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και κάθε άλλης δράσης που ενδεχόμενα θα κριθεί απαραίτητη ή σκόπιμη για το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών (χρεών) προς το Δημόσιο, που σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις της Κυβέρνησης κυμαίνονται μεταξύ 24 και 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναζήτηση ευθυνών και διεκδίκηση καταλογισμού ευθυνών για την απώλεια των εσόδων του Δημοσίου.
3) Υποβολή ερώτησης προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και κάθε άλλης δράσης που ενδεχόμενα θα κριθεί απαραίτητη ή σκόπιμη για το ζήτημα της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων που διαχειρίζεται ο ΟΑΣΑ, αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι η αύξηση αυτή παραβιάζει το άρθρο 2 του Ν. 703/1977, το οποίο έχει εφαρμογή και για δημόσιες επιχειρήσεις.
4) Προετοιμασία για αντίδραση στο νόμο για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Η Συνέλευση ενέκρινε να τεθούν σε μυστική ψηφοφορία, ταυτόχρονα με την ψηφοφορία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την ψηφοφορία ανάδειξης νέου ΔΣ και οικονομικής επιτροπής

Η πρόταση του Προεδρείου είναι για την εκλογή των α) Αρετή Κολοκυθά και β) Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή τους.

Στη συνέχεια, έγινε η οριστική ανακήρυξη των υποψηφίων:

Για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται οι παρακάτω υποψήφιοι:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μαρία
ΚΑΡΓΙΩΤΗ, Ειρήνη
ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Ουρανία
ΜΑΞΟΥΡΗ, Σοφία
ΜΠΑΒΕΛΗΣ, Χρήστος
PRZEPIORKA, Joanna
ΡΟΥΠΑΣ, Ηρακλής
ΣΙΑΤΡΑΣ, Γιάννης

Η υποψηφιότητα του κ. Βλάρα Χαράλαμπου, αν και είχε δηλωθεί εμπρόθεσμα, απορρίφθηκε για το λόγο ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν είναι ταμειακά εντάξει.

Για τις θέσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ανακηρύσσονται οι παρακάτω υποψήφιοι:
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μιχάλης
ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ, Παναγιώτης
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος


Θέμα 9ο: Πραγματοποίηση ψηφοφορίας ανάδειξης νέου ΔΣ και οικονομικής επιτροπής.

Ξεκινάει η ψηφοφορία η οποία θα διαρκέσει έως τις 4:00 μμ.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων. Στη συνέχεια θα συνταχθεί το πρακτικό ψηφοφορίας.
Μετά τη σύνταξη και την υπογραφή του Καταστατικού, θα λήξει η Συνεδρίαση.

Ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας των μελών, έως τις 4:00 μμ.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, έγινε η καταμέτρηση των ψήφων. Στη συνέχεια, η εφορευτική επιτροπή συνέταξε το πρακτικό ψηφοφορίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Για τις 7 θέσεις του ΔΣ, εκλέγονται -κατά σειρά εκλογής- οι παρακάτω:
1) ΣΙΑΤΡΑΣ Γιάννης
2) ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία
3) ΚΑΤΣΑΡΟΥ Ουρανία
4) ΡΟΥΠΑΣ Ηρακλής
5) ΜΠΑΒΕΛΗΣ Χρήστος
6) ΚΑΡΓΙΩΤΗ Ειρήνη
7) ΜΑΞΟΥΡΗ Σοφία
8) PRZEPIORKA Joanna - Αναπληρωματικό μέλος.

Για τις 3 θέσεις της Οικονομικής Επιτροπής, εκλέγονται οι παρακάτω:
1) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Μιχάλης
2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
3) ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ Παναγιώτης

Και οι 4 ειδικές προτάσεις, που αναφέρονται παραπάνω, υπερψηφίστηκαν.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη της.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2011, υπογράφονται από τους:
α) Γιάννη Σιάτρα
β) Μιχάλη ΖαρογιάννηΕγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text