Ο Σύλλογος “Έλληνες Φορολογούμενοι” μάχεται ενάντια στην τροπολογία της “ατιμωρησίας” και της “ντροπής”

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Δελτία Τύπου | Ο Σύλλογος “Έλληνες Φορολογούμενοι” μάχεται ενάντια στην τροπολογία της “ατιμωρησίας” και της “ντροπής”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Σύλλογος “Έλληνες Φορολογούμενοι” μάχεται ενάντια στην τροπολογία της “ατιμωρησίας” και της “ντροπής”


Η ψήφιση της τροπολογίας με την οποία θεσπίζεται η ατιμωρησία για τα τραπεζικά στελέχη που χορηγούν “θαλασσοδάνεια” σε πολιτικά κόμματα ή σε άλλους φορείς του Δημοσίου, κατά την άποψή μας, συνιστά μία “ήττα” για τους φορολογούμενους πολίτες, ενώ παράλληλα -με δεδομένο ότι τις ζημιές των τραπεζών τελικά πληρώνει το Δημόσιο- θέτει σε κίνδυνο και το δημόσιο συμφέρον.

Η κακή και η αδιαφανής διαχείριση του δημόσιου χρήματος, οποιαδήποτε και εάν είναι η πηγή αυτού, είναι κατάρα για τον τόπο. Και είναι η αιτία της σημερινής κακοδαιμονίας μας. Για το λόγο αυτόν, αντιδρούμε όσο μπορούμε. Και πάντα θα αντιδρούμε.


Ο Σύλλογος κατέθεσε σήμερα πρόταση νόμου στον Πρόεδρο της Βουλής (σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής) (*), με την οποία α) γίνεται μία “ερμηνευτική δήλωση” γύρω από το ποιούς αφορά η ρύθμιση που ψηφίστηκε χθες και με την οποία δηλώνεται ότι δεν αφορά στα πολιτικά κόμματα και β) ακυρώνεται η ρύθμιση που ψηφίστηκε με τη χθεσινή τροπολογία.


Κατά την άποψη των νομικών συμβούλων του Συλλόγου, η “ερμηνευτική δήλωση” είναι απαραίτητη έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση παύσης των διώξεων ή του κλεισίματος των υποθέσεων, από την ισχύ της τροπολογίας που ψηφίστηκε χθες, έστω και για λίγες μέρες.


Το κείμενο της πρότασης νόμου έχει ως εξής:

(Δείτε το πρωτότυπο έγγραφο σε μορφή PDF)

(Δείτε την επιστολή μας προς τον κ. Δ. Παπαδημούλη)


Προς:
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη

ΑΠ: 101/11-4-2013

Αθήνα, 11 Απριλίου 2013

Κύριε Πρόεδρε,

Με βάση το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής, υποβάλλουμε προς Εσας, με την παράκληση να διαβιβαστεί και προς τους αρμόδιους Υπουργούς, πρόταση νόμου η οποία: α) συνιστά ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 78 του νόμου για τη “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις”, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 10/4/2013 και β) καταργεί το εν λόγω άρθρο.

Η πρόταση γίνεται τόσο με τη θεσμική ιδιότητά μου ιδιότητα ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Έλληνες Φορολογούμενοι», όσο και ως πολίτης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή,

Γιάννης Σιάτρας

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συνημμένη: Πρόταση νόμου (2 σελίδες)


Πρόταση Νόμου για τη δανειοδότηση νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πολιτικών κομμάτων

(Με βάση το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής)


Αιτιολογική έκθεση:

Κύρια καθήκοντα των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης γενικά, είναι η τήρηση των κανόνων που θέτουν τα όργανα της Πολιτείας, οι εσωτερικοί κανονισμοί κάθε Τράπεζας, αλλά και η εξυπηρέτηση του συμφέροντος των μετόχων τους.

Παράλληλα, υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η μη εμπλοκή τους σε κομματικά δρώμενα, αλλά και η αποφυγή αλλοίωσης της εκλογικής βούλησης των πολιτών.

Με την παραπάνω πρόταση νόμου, εξαλείφονται οι παραλείψεις και οι τυχόν αδικίες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από την εφαρμογή του άρθρου 78 του νόμου για τη “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις”, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 10/4/2013.


Πρόταση νόμου:

Άρθρο 1

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: Το άρθρο 78 του νόμου για τη “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις”, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 10/4/2013,  έχει την έννοια ότι  τα πολιτικά κόμματα δε συμπεριλαμβάνονται στα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο.

Η ισχύς της ερμηνευτικής δήλωσης άρχεται από τη στιγμή της ισχύος του παραπάνω νόμου.


Άρθρο 2

Συνιστά απιστία κατά τη έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα για τον πρόεδρο τα μέλη του Δ.Σ και τα στελέχη των τραπεζών με αποφασιστικές αρμοδιότητες, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως των οποίων  η  εξυπηρέτηση εξαρτάται από λήψη κρατικών επιχορηγήσεων που προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, να ληφθούν σε διάστημα πέραν του επομένου δωδεκαμήνου, με ενώσεις προσώπων που στερούνται νομικής προσωπικότητας ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο, ή πολιτικά κόμματα, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, ακόμη και όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΠΔΕ).


Για το Σύλλογο ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ


Γιάννης Σιάτρας       Χρήστος Κλειώσης

Πρόεδρος Δ.Σ.                 Δικηγόρος – Μέλος Δ.Σ.


(*) Με βάση το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής:
1) Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα να απευθύνoυν στη Boυλή γραπτές αναφoρές, πoυ περιέχoυν αιτήματα ή παράπoνα. Oι αναφoρές παρoυσιάζoνται από Boυλευτή ή παραδίδoνται στoν Πρόεδρo.

2) Oι αναφoρές πρέπει να περιέχoυν τo oνoματεπώνυμo, την ιδιότητα και τη διεύθυνση εκείνων πoυ τις υπoγράφoυν.

3) Oι Boυλευτές πoυ επιθυμoύν να υιoθετήσoυν αναφoρά την πρoσυπoγράφoυν κατά την κατάθεσή της ή τo δηλώνoυν κατά την ανακoίνωσή της στη Boυλή.


Δείτε επίσης:
Προσπάθεια για την κατάργηση της τροπολογίας της "ντροπής" και της "ατιμωρησίας"

Η προκλητική "τροπολογία της ατιμωρησίας" - Ερωτήσεις προς τους βουλευτές που την κατέθεσαν
Ατιμωρησία για τα παράνομα κομματικά δάνεια! Προσβάλλουν τη νοημοσύνη του λαού!

Δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα: Μηνυτήρια αναφορά του Συλλόγου κατά των διοικήσεων της Αγροτικής Τράπεζας
Το Κόστος της Δημοκρατίας: Έκδοση ειδικής μελέτης από το ΣύλλογοΕγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text