Αφορολόγητα όρια της φορολογίας εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε κείμενο)

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Μελέτες | Αφορολόγητα όρια της φορολογίας εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε κείμενο)
image

Το παρόν αποτελεί τμήμα κειμένου του άρθρου για τα αφορολόγητα όρια της φορολογίας εισοδήματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε το κυρίως άρθρο.

 

 

 

 

Αυστρία
Αφορολόγητο: € 11.000
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
1-11.000                                                        0%
11.001-25.000                                              36,5%
25.001-60.000                                             43,21%
πάνω από 60.000                                        50%

Βέλγιο
Αφορολόγητο: € 6.570
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
0 - 8.070                                                       25%
8.070 - 11.480                                             30%
11.480 - 19.130                                           40%
19.130 - 35.060                                           45%
άνω των 35.060                                           50%

Βουλγαρία
Αφορολόγητο: BGN 2.160 (€ 1.108)
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 10%

Γαλλία
Αφορολόγητο: € 5.963
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 5.963                                                    0%
5.963 -11.896                                                5,5%
11.896 -26.420                                              14%
26.420- 70.830                                              30%
πάνω από 70.830                                         41%

Γερμανία
Αφορολόγητο: € 8.004
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 8.004                                                    0%
8.005-52.881                                                14%
52.882-250.730                                            42%
250.731 και πάνω                                        45%

Δανία
Αφορολόγητο: DKK 42.900 (€ 5.667)
Κλίμακες φορολόγησης (DKK)    Φορολογικός Συντελεστής
42.900-389.900                                              11,6%
πάνω από 389.900                                        15%
Ο μέσος τοπικός (δημοτικός) συντελεστής του φόρου εισοδήματος προσώπων είναι 25,7%.

Ελλάδα
Αφορολόγητο: € 5.000
Κλιμάκιο εισοδήματος(€)        Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 5.000                                                0%
7.000                                                          10%
4.000                                                          18%
10.000                                                        25%
14.000                                                        35%
20.000                                                        38%
40.000                                                        40%
άνω των 100.0000                                    45%

Εσθονία
Αφορολόγητο: € 1.728
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 21% στο υπόλοιπο ποσό.

Ηνωμένο Βασίλειο
Αφορολόγητο: GBP 8.105 (€ 9.726)
Κλίμακες φορολόγησης (GBP)        Φορολογικός Συντελεστής
8.106 - 34.370                                            20%
37.401 - 150.000                                       40%
πάνω από 150.000                                    50%

Ιρλανδία
Αφορολόγητο: € 0
(το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωση φόρου € 1.650)
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
0 - 32.800                                                     20%
32.801 και πάνω                                          41%

Ισπανία
Αφορολόγητο: € 5.150 (Λογίζεται ως έκπτωση εισοδήματος)
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής

1-17.707 24.75%
17.708-33.007 30%
33.008-53.407 40%
53.408-120.000 47%
120.001-175.000 49%
175.001-300.000 51%
300.001 και πάνω 52%


Ιταλία
Αφορολόγητο: € 0
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
0 - 15.000                                                      23%
15.001-28.000                                              27%
28.001-55.000                                              38%
55.001-75.000                                              41%
πάνω από 75.001                                        43%
Υφίστανται επίσης και περιφερειακοί φόροι που κυμαίνονται από 1,2% έως 2,03%, αλλά και δημοτικοί φόροι που κυμαίνονται από 0,1% έως 0,8%.


Κύπρος
Αφορολόγητο: € 19.500
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
0 - 19.500                                                      0%
19.501 - 28.000                                            20%
28.001 - 36.300                                            25%
36.301 - 60.000                                            30%
60.001 και άνω                                             35%

Λεττονία
Αφορολόγητο: LVL 0
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 25%
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής 10% για εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, εισοδήματα από σύνταξη, ασφάλειες και εκμετάλλευση ξυλείας.

Λιθουανία
Αφορολόγητο: LTL 0
(ισχύει αφορολόγητο όριο LTL 5.640 (€ 1.635), μόνον εάν το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα LTL 9.600 (€ 2.780).
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 15%

Λουξεμβούργο
Αφορολόγητο: € 11.265
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
Κάτω από 11.265                                         0%
11.265-41.793                                              8%-38%
Πάνω από 41.793                                        39%

Μάλτα
Αφορολόγητο: € 8.500
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
0 - 8.500                                                         0%
8.501-14.500                                                 15%
14.501-19.500                                               25%
πάνω από 19.501                                         35%

Ολλανδία
Αφορολόγητο: € 0
(το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωση φόρου € 2.033)
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
1-18.945                                                        33,1%
18.946-33.863                                              41,95%
33.864-56.491                                              42%
πάνω από 56.492                                        52%

Ουγγαρία
Αφορολόγητο: HUF 0
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 16%

Πολωνία
Αφορολόγητο: PLN 0
Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μείωση φόρου ύψους PLN 556 ( € 125)
Κλίμακες φορολόγησης (PLN)        Φορολογικός Συντελεστής
1 -85.528                                                       18%
πάνω από 85.528                                         32%

Πορτογαλία
Αφορολόγητο: -
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 4.898                                                    11,5%
4.899-7.410                                                   14%
7.411-18.375                                                 24,5%
18.376-42.259                                               35,5%
42.260-61.244                                               38%
61.245-66.045                                               41,5%
66.046-153.000                                             43,5%
πάνω από 153.001                                       46,5%

Ρουμανία
Αφορολόγητο: RON 0
Υφίσταται απαλλαγή φορολογίας για τα εισοδήματα από συντάξεις, έως τα πρώτα RON 1.000 (€ 220)
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 16%

Σλοβακία
Αφορολόγητο: € 4.026
(ισχύει στα χαμηλά εισοδήματα - μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα)
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 19%

Σλοβενία
Αφορολόγητο: € 6.373
Όσο αυξάνεται το εισόδημα, το αφορολόγητο όριο μειώνεται σταδικά μέχρι του ποσού των € 3.228
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
1-7.634                                                         16%
7.634-15.269                                               27%
15.269 και πάνω                                         41%

Σουηδία
Αφορολόγητο: SEK 18.700 (€ 2.172)
Το αφορολόγητο όριο κυμαίνεται από SEK 12.900 – 33.900 (€ 1.500 έως € 3.941) ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα. Όταν το εισόδημα υπερβαίνει τις SEK 336.700 (€ 39.150), τότε η φορολογική απαλλαγή διατηρείται σταθερή στα SEK 12.900 (€ 1.500).
Κλίμακες φορολόγησης (SEK)    Φορολογικός Συντελεστής
(Εθνικός φόρος εισοδήματος)
πάνω από 401.100                                       20%
πάνω από 574.300                                       25%
(Δημοτικός φόρος εισοδήματος)
Ο σταθμισμένος μέσος όρος για το 2012 είναι 31,6% (σταθερός συντελεστής - δεν υφίσταται αφορολόγητο όριο και δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό του εθνικού φόρου)

Τσεχία
Αφορολόγητο: CZK 24.840 (€ 994)
Κλίμακες φορολόγησης (CZK)    Φορολογικός Συντελεστής
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 15%
(Το φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εργοδότη και εργαζόμενου - “super gross wage”)

Φινλανδία
Αφορολόγητο: € 16.100
Κλίμακες φορολόγησης (€)        Φορολογικός Συντελεστής
1-16.100                                                        0%
16.101-23.900                                              6,5%
23.901-39.100                                              17,5%
39.101-70.300                                              21,5%
70.301 και πάνω                                           29,75%
(Δημοτικός φόρος εισοδήματος)
Ο σταθμισμένος μέσος όρος για το 2012 είναι 19,25% (σταθερός συντελεστής - δεν υφίσταται αφορολόγητο όριο και δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό του εθνικού φόρου - Υφίσταται και εκκλησιαστικός φόρος ο οποίος κυμαίνεται από 1% έως 2%)

Η έρευνα για τα συστήματα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγεται από τους: Γιάννη Σιάτρα, Μαρία Σαββουλίδη και Κωνσταντίνο Μαντέλλο. Θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί το Δεκέμβριο του 2012.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (2 σχολιάστηκε):

Λεωσθένης Πασιπουλαρίδης την 15 Νοεμβρίου 2012
avatar
Στην Ελλάδα οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες θα έχουν διαφορετικό αφορολόγητο (μηδενικό) και διαφορετικούς συντελεστές φορολόγησης. Γνωρίζετε τα αντίστοιχα που ισχύουν στο εξωτερικό;
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Γεώργιος Τζάϊδας την 14 Νοεμβρίου 2012
avatar
θα πρέπει να επιμετρηθεί στην μελέτη σας και η πραγματική φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με δηλούμενο εισόδημα (actual tax burden on declared income)δηλαδή ο συνολικός φόρος που προκύπτει προς το συνολικό δηλούμενο εισόδημα.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
συνολικά: 2 | προβολή: 1 - 2

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text