Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 14/5.4.2012

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Πρακτικά Δ.Σ. | Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 14/5.4.2012
image

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διοικητικού Συμβουλίου

αρ. 14/5.4.2012

του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Στην Αθήνα, στα γραφεία του Συλλόγου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ» (Μνησικλέους 2), την 5η Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.45 μμ., συνήλθαν τα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της 1ης Απριλίου 2012 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού  Συμβούλιο του Συλλόγου σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

Παρόντες οι : 1) Γιάννης Σιάτρας, 2) Παναγιώτης Λάτας,  3) Κατερίνα Παπαδημητρίου , 4) Γιώργος  Τζάιδας , 5) Αναστάσης Γιόβας, 6) Ζωή Κατσιάνη, 7) Αντώνης Κοροπούλης και  8) Σταύρος Τερζάκης

Απουσιάζουν οι : 1) Χρήστος Κλειώσης, 2) Καλλιόπη Ξενοπούλου.


Θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

2. Δημιουργία ιστοσελίδας στα πρότυπα του : http://eng.cenastatu.sk/

3. Συμμετοχή του Συλλόγου στην πρωτοβουλία για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 15% έως 25%,  στα πλαίσια της Κίνησης Ευρωπαίων Πολιτών

4. Συγγραφή Κανονισμού Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών

5. Αντιμετώπιση του ζητήματος των μη ταμειακά εντάξει μελών

6. Συζήτηση για τις δράσεις που προκύπτουν από την Έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

7. Συγγραφή σύντομου σημειώματος παρουσίασης του Συλλόγου και των δραστηριοτήτων του με σκοπό την προσέλκυση νέων μελών

8. Επανεξέταση και αναβίωση παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ. για δράσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων

9.  Επαναφορά στον ιστότοπο του Συλλόγου του μηχανισμού καταγγελιών φοροδιαφυγής

10. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.


Την προσωρινή προεδρία ανέλαβε το μέλος που πλειοψήφισε σε σταυρούς, Γιάννης Σιάτρας, ο οποίος κάλεσε το σώμα να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.


Θέμα 1ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Τα μέλη προχωρούν στη συγκρότησή τους σε Σώμα και στην εκλογή προσώπων για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Ακολουθεί σχετική συζήτηση και εκλέγεται  Πρόεδρος κ. Γιάννης Σιάτρας, Αντιπρόεδρος ο κ. Παναγιώτης Λάτας, Γραμματέας η κα Κατερίνα Παπαδημητρίου και  Ταμίας ο κ. Γιώργος Τζάιδας.

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής

1. Γιάννης Σιάτρας, Πρόεδρος

2. Παναγιώτης Λάτας, Αντιπρόεδρος

3. Κατερίνα Παπαδημητρίου, Γραμματέας

4. Γιώργος Τζάιδας

5. Χρήστος Κλειώσης, μέλος

6. Αναστάσης Γιόβας, μέλος

7. Ζωή Κατσιάνη, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη : Αντώνης Κοροπούλης, Σταύρος Τερζάκης, Καλλιόπη Ξενοπούλου


Στη συνέχεια το Σώμα μετά από συζήτηση ομόφωνα συμφωνεί, σε συνδυασμό με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας του Σωματείου, στις ακόλουθες διαδικαστικές αρχές που θα διέπουν εφ΄ εξής τις συνεδριάσεις και την γενικότερη μεταξύ τους συνεργασία :

α) Στις συζητήσεις και συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα μπορούν κάθε φορά να συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη με δικαίωμα γνώμης αλλά όχι ψήφου.

β) Οι τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του ΔΣ θα γίνονται την Τρίτη μετά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και σε περίπτωση που αυτό δεν θα καθίσταται δυνατό, την Πέμπτη μετά την πρώτη Κυριακή.

γ) Θα υπάρχει δυνατότητα ανοικτών συνεδριάσεων του ΔΣ, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλα μέλη του Σωματείου ή και τρίτοι αναλόγως των θεμάτων προς συζήτηση. Η δυνατότητα ανοικτής συνεδρίασης, θα προσυνεννοείται κάθε φορά μεταξύ των μελών του Σώματος.

δ) Η μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. είναι δυνητική. Θα πραγματοποιείται με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων κάθε φορά μελών και θα μπορεί να αφορά και τη συζήτηση επί ενός μόνο θέματος μετά από πρόταση του μέλους που εισηγείται το θέμα αυτό.

ε) Τα πρακτικά των συζητήσεων θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Συλλόγου υπό δύο μορφές. Στον ανοικτό στο κοινό χώρο δημοσιοποιούνται αποσπάσματα των πρακτικών που αφορούν αποφάσεις επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και στη σελίδα που είναι προσβάσιμη μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου θα αναρτάται ολόκληρο το κείμενο του πρακτικού της κάθε συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής σύνθεσης της ψηφοφορίας επί καθενός θέματος, η οποία θα μπορεί να  αναγράφεται και ονομαστικά εφ’ όσον ζητηθεί από το μέλος που διαφοροποιήθηκε.

στ) Υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μελών του Σωματείου στις αποφάσεις και στην υλοποίηση των δράσεών. Τα μέλη του Σωματείου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα δράσης επί θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Σωματείου με σύντομη παρουσίαση και υποστήριξη του αιτήματός τους. Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από τον αρμόδιο τομέα επικοινωνίας του Σωματείου και αναλόγως θα υποβάλλονται στην κρίση του Δ.Σ. Σε περίπτωση απόφασης του σώματος για την ανάληψη δράσης επί του συγκεκριμένου θέματος, το μέλος που υπέβαλε το αίτημα θα συμμετάσχει και θα υποστηρίζει ενεργά την ομάδα εργασίας που θα αναλάβει την υλοποίηση της απόφασης.


Θέμα 2ο: Δημιουργία ιστοσελίδας στα πρότυπα του : http://eng.cenastatu.sk/

Τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα πρόταση του Προέδρου για τη δημιουργία δημοσιοοικονομικής ενημερωτικής και στατιστικής ιστοσελίδας στα πρότυπα αντίστοιχων ιστοσελίδων που προσφέρουν και άλλοι φορολογικοί σύλλογοι στην Ευρώπη, με βάση ειδικό software που προθυμοποιείται να παράσχει στο Σύλλογο ο Σύλλογος Γερμανών Φορολογουμένων και αναθέτει τις σχετικές ενέργειες της επικοινωνίας με το Γερμανικό Σύλλογο και της κατοχύρωσης του domain name στους Αναστάση Γιόβα και Αντώνη Κοροπούλη.


Θέμα 3ο : Συμμετοχή του Συλλόγου στην πρωτοβουλία για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 15% έως 25%,  στα πλαίσια της Κίνησης Ευρωπαίων Πολιτών

Η σχετική πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη.


Θέμα 4ο : Συγγραφή Κανονισμού Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών

Με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη αποφάσεων για τις δράσεις του Συλλόγου και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στα ζητήματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Συλλόγου, τα μέλη αποδέχονται πρόταση του Προέδρου για την υιοθέτηση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε σημαντικά θέματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο Σύλλογος. Για το σκοπό αυτό προέχει η θέσπιση του Κανονισμού που θα διέπει την διαδικασία διεξαγωγής των ψηφοφοριών αυτών και αποφασίζεται ομόφωνα ότι θα πρέπει να αναζητηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα που θα διασφαλίζει την εγκυρότητα και το αδιάβλητο της κάθε ψηφοφορίας, το οποίο θα ενταχθεί στον ιστότοπο του Συλλόγου, στο τμήμα των εγγεγραμμένων συνδρομητών και ανατίθενται οι σχετικές ενέργειες και η σύνταξη σχεδίου Κανονισμού στους Αναστάση Γιόβα και Αντώνη Κοροπούλη.


Θέμα 5ο : Αντιμετώπιση του ζητήματος των μη ταμειακά εντάξει μελών

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για τα ζητήματα που υπάρχουν σχετικά με την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών και συνακόλουθα με το γεγονός ότι παρατηρείται μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου και του αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών του. Επί πλέον, πλησιάζει ο χρόνος όπου θα αρχίσουν να λήγουν οι ετήσιες συνδρομές κάποιων μελών, τις οποίες τα μέλη θα πρέπει να κληθούν να ανανεώσουν. Μετά από εκτενή συζήτηση, το Σώμα αποφάσισε ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την προσέγγιση των μελών και την ενθάρρυνση της τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων τους, μέσα από την οργάνωση της επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη του και επίσης ότι κατά τη διαδικασία ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής θα πρέπει να αποστέλλεται επαναλαμβανόμενη σχετική υπενθύμιση στα μέλη. Η όλη προσπάθεια εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ταμία του Σωματείου.

Θέμα 6ο : Συζήτηση για τις δράσεις που προκύπτουν από την Έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικ. Έτος 2009 προκύπτουν σημαντικές παραβάσεις της Δημόσιας Διοίκησης, όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, τις οποίες ο Σύλλογος θα πρέπει να εντοπίσει και να αναλάβει δράση για την προστασία των συμφερόντων των φορολογουμένων και την αποκατάσταση της χρηστής διαχείρισης των δημοσίων εσόδων. Μετά από συζήτηση, τα μέλη αποφασίζουν ότι εν’ όψει της μεγάλης έκτασης της Έκθεσης ενδείκνυται να ενισχυθεί η ενεργοποίηση των μελών του Συλλόγου, από τα οποία θα πρέπει να ζητηθεί, σε εθελοντική βάση, να εξετάσουν και να εντοπίσουν πιθανά τμήματα στην Έκθεση που μπορούν να επισύρουν ενέργειες από πλευράς Συλλόγου και να υποβάλλουν τις σχετικές προτάσεις τους στην κρίση του Δ.Σ.


Θέμα 7ο : Συγγραφή σύντομου σημειώματος παρουσίασης του Συλλόγου και των δραστηριοτήτων του με σκοπό την προσέλκυση νέων μελών

Το θέμα εισηγείται το μέλος Σταύρος Τερζάκης και αφορά την σύνταξη σύντομης και εύχρηστης έγγραφης παρουσίασης του Συλλόγου και του έργου του, προς χρήση κατά την προώθηση της εικόνας του από μέλη που επιθυμούν να συστήσουν το Σύλλογο με σκοπό την προσέλκυση νέων μελών. Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα από το Σώμα και ανατίθεται στο μέλος Σπύρο Τερζάκη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο η συγγραφή του σχετικού σημειώματος παρουσίασης.Θέμα 8ο : Επανεξέταση και αναβίωση παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ. για δράσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων.


Το θέμα εισηγείται η Γραμματέας, η οποία ενημερώνει το Σώμα ότι το προηγούμενο Δ.Σ. έχει ήδη αποφασίσει δράσεις για σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων κάποια είχαν προταθεί από τα ίδια τα μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και προτείνεται η επανεξέταση και η πρόκριση τρόπων υλοποίησης τους. Μετά από σχετική συζήτηση, τα μέλη συμφωνούν την προώθηση θεμάτων που ήδη αποφασίστηκαν κατά την 12η Συνεδρίαση του Δ.Σ. και συγκεκριμένα : α) την ανάληψη δράσης για το ζήτημα των λανθασμένων στοιχείων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που κατέληξαν να επιβαρύνουν τους πολίτες με αυξημένα δημοτικά τέλη κλπ, β) την μελέτη του ζητήματος της μείωσης των απολαβών βουλευτών και κυβερνητικών παραγόντων με στόχο την ευθυγράμμιση τους με τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, γ) την εξέταση του ζητήματος της οφειλής ΦΠΑ από την εταιρία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών”.


Θέμα 9ο : Επαναφορά στον ιστότοπο του Συλλόγου του μηχανισμού καταγγελιών φοροδιαφυγής


Η συζήτηση επί του θέματος αυτού αναβάλλεται.


Θέμα 10ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις


Το Σώμα συζήτησε το θέμα της επικείμενης αύξησης αντικειμενικών αξιών και τις ευρύτετερες φορολογικές συνέπειες τους σε πληθώρα συναλλαγών και αποφασίστηκε η συγκέντρωση στοιχείων για την ανάληψη δράσης επί του ζητήματος αυτού. Το μέλος Σταύρος Τερζάκης ανέλαβε να διεξάγει τη σχετική έρευνα και να έρθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς. Τα πορίσματα της έρευνας και η ενδεχόμενη ενδεδειγμένη δράση του Συλλόγου θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης.Τα πρακτικά υπογράφονται ως ακολούθωςΠρόεδρος     Αντιπρόεδρος      Γραμματέας              Ταμίας                 Τα  μέλη

Γ.  Σιάτρας Π. Λάτας Κ.Παπαδημητρίου Γ.Τζάιδας Ζ.Κατσιάνη Α.Γιόβας
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text