4η Τροποποίηση - Ομάδα Στρατηγικής του Συλλόγου

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Κανονισμός Λειτουργίας | 4η Τροποποίηση - Ομάδα Στρατηγικής του Συλλόγου
image

Η σύσταση της Ομάδας Στρατηγικής του Συλλόγου, αποφασίστηκε στην 8η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 8/11/2011. Το σχετικό απόσπασμα του Πρακτικού έχει ως εξής:

Θέμα 4ο: Σύσταση “ομάδας στρατηγικής” του Συλλόγου. Ένταξη της ομάδας στο Οργανόγραμμα του Συλλόγου και σύνταξη κανονισμού λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι, μετά την απροσδόκητα θετική υποδοχή που είχε ο Σύλλογος από την κονωνία, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής στη δράση του από πολλά αξιόλογα άτομα.
Όμως, καθώς οι διαδικασίες για την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μακροχρόνιες (λόγω του ότι η μεταβολή του Καταστατικού θα πρέπει να εγκριθεί από την προσεχή Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια να εγκριθεί από το Πρωτοδικείο), θα ήταν σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα έκφρασης των ατόμων αυτών και η δυνατότητα συμμετοχής τους στο σχεδιασμό των ενεργειών του Συλλόγου, μέσα από την ίδρυση ενός συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο θα αποκαλείται “Ομάδα Στρατηγικής”.
Στην “Ομάδα Στρατηγικής”, θα μετέχουν μέλη του Συλλόγου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αυτοδίκαια θα μετέχουν και τα μέλη του Δ.Σ., αλλά και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Παρτημάτων. Ο ρόλος της Ομάδας θα είναι καθαρά συμβουλευτικός (think tank) και οι προτάσεις του δε θα δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο του Συλλόγου.

Το Σώμα, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη συγγραφή του Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου. Παράλληλα, έδωσε την έγκρισή του για την άμεση συγκρότηση της Ομάδας και την άμεση λειτουργία του.


Τροποποίηση (4η) του Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου:
Μετά το τμήμα “Ε” του Κανονισμού Λειτουργίας, τίθεται το κείμενο που ακολουθεί:
(ημερομηνία τροποποίησης: 1/12/2011)


Ζ. Ομάδα Στρατηγικής
Η ίδρυση της Ομάδας Στρατηγικής, αποφασίστηκε στην 8η συνεδρίαση του Δ.Σ. (8/11/2011).
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ομάδας έχει ως εξής:


Ίδρυση και κατάργηση της Ομάδας:
Η σύσταση και η κατάργηση της “Ομάδας Στρατηγικής” γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ρόλος της Ομάδας:
Η Ομάδα Στρατηγικής αποτελεί ένα μη εκτελεστικό συμβουλευτικό όργανο της Διοίκησης του Συλλόγου.
Ο ρόλος της είναι η επεξεργασία διαφόρων θεμάτων που απασχολούν το Σύλλογο, η παροχή συμβουλών προς τη Διοίκηση του Συλλόγου και η ανάπτυξη προτάσεων.

Μέλη της Ομάδας:
Η πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα γίνεται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλης της Ομάδας παύονται, είτε μετά από παραίτησή τους, είτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Ο αριθμός των μελών της Ομάδας μπορεί να φθάνει έως τα 15, χωρίς να συνυπολογίζεται στον αριθμό αυτό, η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου, είναι παράλληλα και μέλη της Ομάδας. Μέλη της Ομάδας είναι και οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Συλλόγου.

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα γίνεται προς άτομα αναγνωρισμένης επιστημονικής αξίας, ή άτομα με αναπτυγμένη κοινωνική δράση.

Λειτουργία - Συνεδριάσεις της Ομάδας:
Η Ομάδα ασχολείται με θέματα που προτείνουν τα μέλη της.
Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να προτείνει θέμα προς συζήτηση, είτε με αναφορά του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, είτε με αποστολή σχετικού μηνύματος στον Γραμματέα του Συλλόγου.

Ο Γραμματέας ενημερώνει το Δ.Σ. του Συλλόγου για τα προταθέντα για συζήτηση θέματα.

Η εξέταση των θεμάτων και η συζήτηση αυτών μπορεί να γίνεται είτε με φυσικές συνεδριάσεις, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι φυσικές συνεδριάσεις ορίζεται να γίνονται κάθε πρώτη Τρίτη, μετά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Εάν η ημέρα αυτή τυγχάνει να είναι αργία, ή εάν το ένα τρίτο των μελών της ομάδας δηλώσουν κώλυμα, τότε η συνεδρίαση θα γίνεται μετά από δύο μέρες, δηλαδή την αμέσως επόμενη Πέμπτη. Με απόφαση των μελών της Ομάδας, μπορεί να μην υπάρξει κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή το πρεσβύτερο μέλος της Ομάδας, μπορούν να ζητήσουν τη έκτακτη σύγκλησή της, για τη συζήτηση σπουδαίου και επείγοντος θέματος.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Ομάδας γίνεται από τον Γραμματέα του Συλλόγου. Παράλληλα με την πρόσκληση σύγκλησης, τα μέλη της Ομάδας ενημερώνονται, με μέριμνα του Γραμματέα και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Των φυσικών συνεδριάσεων της Ομάδας προεδρεύει το πρεσβύτερο παρόν μέλος της.
Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης, ορίζει τη σειρά των θεμάτων προς συζήτηση, απευθύνει το λόγο προς τα μέλη της Ομάδας και μεριμνά για την τήρηση της τάξης.

Κατά τις φυσικές συνεδριάσεις της Ομάδας, τηρούνται πρακτικά, με μέριμνα του Γραμματέα. Στο έργο αυτό, ο Γραμματέας μπορεί να υποβοηθείται από υπάλληλο ή εθελοντή του Συλλόγου.
Μέλος της Ομάδας μπορεί να ζητήσει να μην καταγραφεί στα πρακτικά κάποια άποψή του. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ομάδας δε δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Συλλόγου. Όμως, βρίσκονται στη διάθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου, αλλά και των μελών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος, μπορεί να λάβει γνώση των πρακτικών, επί συγκεκριμένου θέματος και σε χρόνο διαφορετικό της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αιτιολογημένο αίτημά του και έγκριση του αιτήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ηλεκτρονικές συνεδριάσεις γίνονται μέσω ειδικού εγγράφου που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και το οποίο κοινοποιείται προς όλα τα μέλη της Ομάδας. Με την κοινοποίηση του εγγράφου, όλα τα μέλη αποκτούν το δικαίωμα καταγραφής των απόψεών τους σ’ αυτό.

Η ανάρτηση θέματος για (ηλεκτρονική) συζήτηση, γίνεται από τον Γραμματέα, μετά από πρόταση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του ΔΣ, ή και του ιδίου.
Κατά την ανάρτηση του θέματος, πρέπει να υπάρχει σχετική περιγραφή του θέματος, καθώς και καταληκτική ημερομηνία της σχετικής συζήτησης. Το διάστημα της ηλεκτρονικής συζήτησης, δε μπορεί να είναι μικρότερο των δύο και μεγαλύτερο των τεσσάρων εβδομάδων.

Ο Γραμματέας μεταφέρει στο Δ.Σ. του Συλλόγου διάφορα θέματα που απασχολούν την Ομάδας και μεριμνά για την ικανοποίηση των υλικοτεχνικών αναγκών της.


Συμπεράσματα - Απόψεις:

Οι απόψεις που εκφράζουν τα μέλη της Ομάδας δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Με μέριμνα του Γραμματέα, οι απόψεις των μελών της Ομάδας, καταγράφονται ανά θέμα και διαβιβάζονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για ενημέρωσή τους.

------

 

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου.
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text