(2η Τροποποίηση): Κανονισμός Λειτουργίας Παραρτημάτων του Συλλόγου

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Κανονισμός Λειτουργίας | (2η Τροποποίηση): Κανονισμός Λειτουργίας Παραρτημάτων του Συλλόγου

Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ έχει ενεργοποιήσει τη διάταξη του Καταστατικού του, που επιτρέπει τη λειτουργία Παραρτημάτων.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Παραρτημάτων, έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 1ης Απριλίου 2012.


Κανονισμός Λειτουργίας Παραρτημάτων


1) Οι σκοποί της λειτουργίας των Παραρτημάτων

Οι λόγοι για τη δημιουργία Παραρτημάτων του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, είναι οι παρακάτω:

- Η καλύτερη οργάνωση και παρουσία του Συλλόγου στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
- Η καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών.
- Η πληρέστερη παρακολούθηση των τοπικών ζητημάτων, με στόχο την υποβοήθηση στη εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
- Η ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στο Σύλλογο.

Οι σκοποί της λειτουργίας των Παραρτημάτων, ταυτίζονται με τους σκοπούς λειτουργίας του Συλλόγου, όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό.

Η εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με τα όσα περιγράφονται στο Καταστατικό.


2) Η νομική υπόσταση των παραρτημάτων

Τα Παραρτήματα, ιδρύονται με βάση το άρθρο 1 του Καταστατικού του Συλλόγου και λειτουργούν κάτω από τη νομική υπόσταση του Συλλόγου.

Για την ίδρυση και τη λειτουργία Παραρτήματος, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός 21 μελών, που με βάση την κατοικία τους, ανήκουν στα γεωργαφικά όρια ευθύνης του Παραρτήματος.

Τα Παραρτήματα διαθέτουν δική τους σφραγίδα, η οποία φέρει τα στοιχεία έγκρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών του Συλλόγου και το ΑΦΜ του Συλλόγου.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφασίζει για την έναρξη και τη διακοπή της λειτουργίας του Παραρτήματος.


3) Γεωγραφικά όρια ευθύνης παραρτημάτων

Τα γεωγραφικά όρια ευθύνης των Παραρτημάτων ορίζονται από τα γεωγραφικά όρια των νομών στους οποίους ιδρύονται.

Από την παραπάνω διάταξη, εξαιρούνται οι νομοί Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στους οποίους μπορούν να ιδρύονται Παραρτήματα σε κάθε (Καλλικρατικό) Δήμο.

Δε μπορεί να ιδρυθεί Παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων. Τα μέλη που διαμένουν στον Δήμο Αθηναίων, δεν ανήκουν σε κανένα Παράρτημα, παρά απ’ ευθείας στο Σύλλογο.


4) Σφραγίδα Παραρτήματος

Η σφραγίδα του Παραρτήματος γράφει την επωνυμία του Συλλόγου, η οποία συνοδεύεται από την επωνυμία του Παραρτήματος.


5) Μέλη του Παραρτήματος

Μέλη του παραρτήματος γίνονται αυτόματα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους μέσα στα γεωγραφικά όρια του Παραρτήματος.

Εάν κατά την έγγραφή μέλους δεν υφίσταται Παράρτημα στην περιοχή (νομό ή Δήμο) όπου διαμένει, τότε θεωρείται ότι, σε οργανωτικό επίπεδο, το μέλος ανήκει απ’ ευθείας στο Σύλλογο. Όταν ιδρυθεί Παράρτημα στον τόπο διαμονής του, τότε το μέλος θα εγγραφεί αυτόματα στο Βιβλίο Μελών του (νέου) Παραρτήματος.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών έχουν όπως περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου.

Σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας του, ένα μέλος του Παραρτήματος διαγράφεται από τα βιβλία μελών του Παραρτήματος και εγγράφεται στα βιβλία μελών του Παραρτήματος της περιοχής της νέας του κατοικίας.


6) Όργανα Διοίκησης

Όργανα του Παραρτήματος είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
γ) Η Συνέλευση Παραρτήματος
δ) Το Συμβούλιο Παραρτήματος

Οι ρόλοι της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν όπως περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου.


7) Η Συνέλευση Παραρτήματος:

Η Συνέλευση του Παραρτήματος (Σ.Π.), έχει την αρμοδιότητα:
α) να εγκρίνει τον απολογισμό των ετησίων πεπραγμένων του Συμβουλίου Παραρτήματος ή του απερχόμενου Συμβουλίου Παραρτήματος
β) να εκλέγει και να ανακαλεί τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Παραρτήματος.
γ) να αποφασίζει ειδικές δράσεις και εκδηλώσεις του Παραρτήματος, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Καταστατικό του Συλλόγου.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης Παραρτήματος λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών (50%+1).

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης Παραρτήματος, πλην των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Παραρτήματος, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Τυχόν απόρριψη, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, απόφασης που έχει ληφθεί από τη Συνέλευση Παραρτήματος, θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και θα πρέπει να έχει ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Οι ψηφοφορίες κατά τη Σ.Π.  είναι μυστικές. Είναι δυνατό, μετά από πρόταση του Προέδρου και μετά από ομόφωνη δια βοής ή δια ανατάσεως των χεριών απόφαση των παρόντων μελών, συγκεκριμένες ή όλες οι ψηφοφορίες της συγκεκριμένης Συνέλευσης Παραρτήματος, πλην αυτών που αφορούν σε αρχαιρεσίες, να είναι φανερές.

Η Σ.Π. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από δέκα.

Η πρόσκληση των μελών για Συνέλευση Παραρτήματος γίνεται από το Συμβούλιο Παραρτήματος με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν την ορισμένη Σ.Π. . Ως ανακοίνωση μπορεί να θεωρηθεί και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τα μέλη, ή η ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο του Συλλόγου και του Παραρτήματος.

Η Συνέλευση Παραρτήματος συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου, σε τακτική συνέλευση και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μετά από αίτημα του Συμβουλίου Παραρτήματος, ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το Συμβούλιο του Παραρτήματος, τουλάχιστον του ενός πέμπτου (1 / 5) των μελών του Παραρτήματος.


8) Το Συμβούλιο Παραρτήματος:

Το Συμβούλιο του Παραρτήματος αποτελείται από 10 μέλη.
Επτά από τα μέλη του Συμβουλίου του Παραρτήματος είναι αιρετά και εκλέγονται από τα μέλη του Συλλόγου που, με βάση την κατοικία τους, ανήκουν στα γεωγραφικά όρια ευθύνης του Παραρτήματος.
Οι υπόλοιπες τρεις θέσεις του Συμβουλίου του Παραρτήματος, καταλαμβάνονται ex officio, από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο και γ) Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
Τα ex officio (μη αιρετά) μέλη της διάταξης αυτής, είναι απλά μέλη, χωρίς να έχουν δικαίωμα να αναλάβουν άλλη θέση στο Σώμα του Συμβουλίου Παραρτήματος.

Η θητεία του Συμβουλίου του Παραρτήματος είναι τριετής.

Ένα μέλος, δε μπορεί να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Παραρτήματος, για περισσότερες από δύο θητείες.

Τα μέλη του Σ.Π. και οι συγγενείς τους έως β’ βαθμό και νομικά πρόσωπα στα οποία αυτά συμμετέχουν, δε μπορούν να έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική συναλλαγή με το Σύλλογο.
Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών, εφ’ όσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, μπορεί να εγκριθεί σχετική δαπάνη, μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Παραρτημάτων των νομών Ηρακλείου, Αχαϊας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καβάλας και του Δήμου της Θεσσαλονίκης, γίνονται ex officio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Τα ex officio μέλη της διάταξης αυτής, είναι απλά μέλη, χωρίς να έχουν δικαίωμα να αναλάβουν άλλη θέση στο Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
(Η διάταξη αυτή θα ισχύσει μετά την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου, η οποία θα αποφασιστεί στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου).

Το εκλεγμένο Συμβούλιο Παραρτήματος (Σ.Π.) αφού συνέλθει και συνεδριάσει με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία με ευχέρεια ειδικού γραμματέα, το αργότερο δέκα μέρες μετά την εκλογή του.

Το Σ.Π. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή 4 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης, ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Το Σ.Π. έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη από τα αιρετά μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ων παρόντων.

Τα μη αιρετά μέλη, μπορούν να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση χωρίς να είναι παρόντα, με επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούν να συμμετάσχουν και στις ψηφοφορίες.

Κάθε μέλος του Σ.Π. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι τακτικές αδιακρίτως εντός ενός έτους, εκπίπτει και αντικαθίσταται.

Έκπτωση ολόκληρου του Σ.Π. γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης Παραρτήματος ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Οι συνεδριάσεις του Σ.Π. διακρίνονται σε ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές συνεδριάσεις γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος του Παραρτήματος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει θορυβούντες με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Π.Σ..
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Παραρτήματος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Σ.Π. . Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των εργασιών του Παραρτήματος και των σκοπών του Σωματείου. Υπογράφει μαζί με τον ταμία εντάλματα πληρωμών και μαζί με τον Γ.Γ. κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Παραρτήματος. Τον πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Π.Σ. για τα θέματα της ημερίσιας διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Π.Σ. και της Συνέλευσης Παραρτήματος, συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των εγγράφων ή ηλεκτρονικών αρχείων και της σφραγίδας του Παραρτήματος. Τον Γ.Γ. κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο ταμίας.

Ο Ταμίας του Παραρτήματος έχει την ευθύνη του ταμείου. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Παραρτήματος. Κάνει κάθε πληρωμή με ένταλμα που εκδίδεται με έγκριση της δαπάνης από το Συμβούλιο του Παραρτήματος και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον ταμία με τη σφραγίδα του Παραρτήματος. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γ.Γ. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του Σ.Π. και κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Συμβουλίου του Παραρτήματος.

Τα υπόλοιπα μέλη του Σ.Π. έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ’αυτά το Σ.Π. ή το Δοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το Σ.Π. ή το Δοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορούν επίσης με απόφασή τους να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς τους ή την εκπροσώπησή τους.


9) Αρχαιρεσίες Παραρτήματος

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Συμβουλίου Παραρτήματος γίνονται κάθε τρία χρόνια κατά τη Συνέλευση Παραρτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, διορίζει το πρώτο Συμβούλιο του Παραρτήματος.
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του αιρετού Συμβουλίου Παραρτήματος, γίνονται το νωρίτερο μετά από τέσσερις μήνες και το αργότερο μετά από έξι μήνες από την έγκριση της λειτουργίας του Παραρτήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Δικαίωμα να εκλέγει έχει κάθε τακτικό μέλος του Παραρτήματος που είναι ταμειακά εντάξει εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες (2) από την εγγραφή του. Δικαίωμα να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος του Παραρτήματος που είναι ταμειακά εντάξει και έχει συμπληρώσει τρεις (3) μήνες από την εγγραφή του.

Στις αρχαιρεσίες μπορούν να ψηφίσουν απόντα μέλη, τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, εφ' όσον έχουν αποστείλει σχετική συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η οποία έχει παραληφθεί έως και τρεις μέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των κλειστών φακέλων (ψηφοδελτίων) στην εφορευτική επιτροπή που πραγματοποιεί τις εκλογές του Παραρτήματος.

Μετά την παραλαβή τους από την εφορευτική επιτροπή, οι επιστολές (ψηφοδέλτια) των απόντων μελών ανοίγονται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων μελών, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και τουλάχιστον τεσσάρων μελών του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν στη διαδικασία. Οι ψήφοι προσμετρώνται κανονικά στο αποτέλεσμα της εκλογής.

Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Για το Συμβούλιο Παραρτήματος εκλέγονται 7 τακτικά μέλη και 7 αναπληρωματικά.
Υπάρχει δυνατότητα τόσων σταυρών προτίμησης όσα και τα εκλεγόμενα τακτικά μέλη του Δ.Σ.


10) Πόροι

Το Παράρτημα, δικαιούται να εισπράττει έσοδα του Συλλόγου, τα οποία προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:
α) συνδρομές των μελών του, τα οποία κατοικούν εντός των γεωγραφικών ορίων του.
β) συνδρομές και οι λοιπές εισπράξεις από τη διάθεση των εντύπων του.
γ) εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις.
δ) διαφημιστικά έσοδα τα οποία προκύπτουν από την κυκλοφορία εντύπων και τη λειτουργία των ιστοτόπων του.
ε) εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων

Από τα έσοδα αυτά, ποσοστό 30% τίθεται στη διάθεση του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ενώ ποσοστό 70% παραμένει στη διάθεση του Ταμία του Συμβουλίου Παραρτήματος.
Περαιτέρω μεταφορά πόρων από το Ταμείο του Παραρτήματος προς το Ταμείο του Συλλόγου, μπορεί να γίνεται μόνο με απόφαση του Συμβουλίου του Παραρτήματος. Στην ψηφοφορία που θα αποφασίζει για τέτοιο ζήτημα, δε δικαιούνται να συμμετάσχουν τα ex officio μέλη του Συμβουλίου Παραρτήματος.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μπορεί να αποφασίζεται η οικονομική ενίσχυση του Παραρτήματος, από τα διαθέσιμα του Ταμείου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Το Παράρτημα δε θα δέχεται κρατική, δημοτική ή άλλου είδους επιχορήγηση που προέρχεται από φορείς της Κεντρικής ή της Γενικής Κυβέρνησης, ακόμη και στην περίπτωση που δικαιούται τέτοια.

Τα λογιστικά παραστατικά για κάθε έσοδο του Παραρτήματος, εκδίδονται από το Παράρτημα, κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Ταμία του Συλλόγου.

Το Παράρτημα μπορεί να τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελλάδας, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Δικαίωμα ανάληψης από τους λογαριασμούς του Παραρτήματος, έχουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συμβουλίου Παραρτήματος, υπογράφοντας από κοινού στο τραπεζικό ένταλμα. Δικαίωμα ανάληψης έχουν και ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό, τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Το Παράρτημα τηρεί μόνο τα λογιστικά βιβλία που είναι απαραίτητα από το νόμο.


11) Σχέσεις της διοίκησης του παραρτήματος με τα όργανα του Συλλόγου

Η λειτουργία των Παραρτημάτων έχει μία “ημι-αυτόνομη” διάσταση.

Η λειτουργία ενός Παραρτήματος “ελέγχεται” από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε δύο βασικούς τομείς:
α) στη λειτουργία του Παραρτήματος ενός των πλαισίων της νομιμότητας και του Καταστατικού του Συλλόγου και
β) στη  διατήρηση της δράσης του Παραρτήματος εντός των πλαισίων των αρχών, της δράσης και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση το οργανόγραμμα του Συλλόγου, τα Παραρτήματα υπάγονται απ’ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου και εάν η θέση αυτή δεν είναι πληρωμένη, τότε υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ..12) Λειτουργία ιστοτόπου Παραρτήματος

Ο Ιστότοπος του Παραρτήματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για τη διείσδυση σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες και την άμεση επικοινωνία μ’ αυτές.

Οι στόχοι της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι πολλαπλοί: Να ενημερώνει για τις εξελίξεις επί οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Να προβάλλει απόψεις των μελών του ή, ευρύτερα, των πολιτών. Να καταγγέλλει πράξεις της (ευρύτερης) δημόσιας διοίκησης. Να αποτελεί  το κύριο μέσο επικοινωνίας του Παραρτήματος με τα μέλη του και με την κοινωνία. Να εκπαιδεύει σε φορολογικά, ασφαλιστικά και γενικώς οικονομικά θέματα. Να συμβάλλει στην εμπέδωση μίας καλύτερης και πιο αναπτυγμένης φορολογικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία.  Να ενημερώνει για τα δικαιώματά μας και να καθοδηγεί τους πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Το Συμβούλιο Παραρτήματος, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για τη λειτουργία ιστοτόπου του Παραρτήματος.

Ο ιστότοπος του παραρτήματος θα βρίσκεται στη γενικότερη ομάδα των ιστοτόπων του Συλλόγου και θα έχει το όνομα www.xxxxx.forologoumenoi.gr (όπου “xxxxx” το όνομα του νομού ή του Δήμου, στα λατινικά).

Η εμφάνιση του ιστοτόπου θα αποφασίζεται από το Συμβούλιο Παραρτήματος, αλλά θα κινείται μέσα στα πλαίσια που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με πάγια οδηγία του.

Το Συμβούλιο του Παραρτήματος είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Το Σ.Π. μπορεί να ορίζει μέλος του Παραρτήματος για τον καθημερινό χειρισμό και λειτουργία του ιστοτόπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τηρεί σε αρχεία όλους τους κωδικούς που συσχετίζονται με τη λειτουργία του ιστοτόπου του Παραρτήματος, καθώς και τα στοιχεία των μελών και άλλων χρηστών του ιστοτόπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάντοτε το δικαίωμα επέμβασης στη λειτουργία του ιστοτόπου και στα άρθρα που αναρτώνται σ’ αυτό.

Είναι δυνατή, η εγγραφή μελών μέσω του ιστοτόπου του Παραρτήματος, στο Σύλλογο.

Οι όροι λειτουργίας του ιστοτόπου ορίζονται σε σχετική σελίδα του ιστοτόπου. Η αποδοχή των όρων λειτουργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ιστοτόπου από επισκέπτες και από μέλη. Η αποδοχή των όρων λειτουργίας του ιστοτόπου δεν είναι απαραίτητη για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.


13) Μεταβολές που προκαλούνται στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας
Μετά από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτημάτων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου:

- Στο οργανόγραμμα του Συλλόγου (Γ.1) προστίθεται νέο τμήμα “Παραρτήματα”, το οποίο βρίσκεται στην ευθύνη του Γενικού Διευθυντή, ή εάν δε λειτουργεί η θέση αυτή, στην ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ.

- Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Παραρτημάτων προστίθεται ως “εδάφιο 16” στο Τμήμα Δ’ του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
- Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου (10η Συνεδρίαση της 6-12-2011) και ισχύει υπό την αίρεση της έγκρισής του από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

 

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (1 σχολιάστηκε):

Δ.Μαγγιώρης την 21 Φεβρουαρίου 2013
avatar
Μπορεί ένα παράρτημα Συλλόγου να έχει δικό του ΑΦΜ; Εάν ισχύει αυτό, ποια είναι η διαδικασία;
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
συνολικά: 1 | προβολή: 1 - 1

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text