Προσφυγή του Συλλόγου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά του "ειδικού τέλους ακινήτων" (Δελτίο Τύπου)

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Δελτία Τύπου | Προσφυγή του Συλλόγου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά του "ειδικού τέλους ακινήτων" (Δελτίο Τύπου)
image

Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ κατέθεσε σήμερα το πρωί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης κατά της υπ΄ αριθ.  ΠΟΛ  1211/10-10-2011  (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου  Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.   4021/2011.

Πρόκειται για την πρώτη προσφυγή που κατατίθεται κατά του συγκεκριμένου τέλους. Εκτιμάται ότι, όπως συνέβη και στην περίπτωση της προσφυγής του Συλλόγου κατά του “τέλους επιτηδεύματος” και αυτή η προσφυγή θα θεωρηθεί ως “εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας”, αφού αφορά το σύνολο του πληθυσμού και ότι θα εισαχθεί ταχύτατα για συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το πλήρες κείμενο της αίτησης ακύρωσης, βρίσκεται στο site του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ (www.forologoumenoi.gr).
(Δείτε το πλήρες κείμενο)

Η κατάθεση της προσφυγής έγινε από τον Σύλλογο και από δύο μέλη του. Ως λόγοι ακύρωσης προβάλλονται μία σειρά πραγματικών επιχειρημάτων, τα οποία επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:

1) Η παράβαση του  άρθρου  1  παρ. 3  και  άρθρου 26 παρ. 2 του Συντάγματος, αφού ο νόμος αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρίες καθήκοντα κρατικής εξουσίας (υπολογισμός και είσπραξη τέλους ακινήτων, βεβαίωση παράβασης για μη πληρωμή και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ιδιώτες).

2) Η παράβαση της αρχής της νομιμότητας του φόρου (άρθρο   78   παρ. 1  και  4  του Συντάγματος), αφού δυνάμει της  συνταγματικής αυτής διάταξης,  είναι αντισυνταγματική μια διάταξη που ορίζει ότι η βάση υπολογισμού του φόρου δεν καθορίζεται από τον νόμο όπως αυτός θα εφαρμοστεί  από διοικητικές αρχές,  αλλά θα καθοριστεί (ή έχει ήδη καθοριστεί) από την ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.

3) Το Έκτακτο  Ειδικό Τέλου Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος (ΣΤΕ  60/2010, 2462/1999, 1923/2009). Στην προκειμένη περίπτωση το λεγόμενο «Τέλος Ακινήτων» αποτελεί στην ουσία φόρο καθώς απουσιάζουν από αυτό όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ανταποδοτικό τέλος.

4) Η παράβαση της αρχής της φοροδοτικής ικανότητας κατά το άρθρο 4 παρ. 5 και 25 παρ.  1  του  Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι η φορολογική υποχρέωση πρέπει να είναι ανάλογη της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε πολίτη.

5) H παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της  Ε.Σ.Δ.Α.   που κατοχυρώνουν την   προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

6) H παράβαση της  αρχής  της  βεβαιότητας του φόρου, αφού με την διάταξη του άρθρου 53 παρ. 12 του Νόμου δημιουργείται  ανασφάλεια ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη του φόρου από την εφαρμογή αυτού του μέτρου,.


7) Η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού ο προσβαλλόμενος νόμος:
α). Υποβαθμίζει τον φορολογούμενο ιδιοκτήτη, ακόμη και τον άνεργο και τον οικονομικά ασθενέστερο, σε αντικείμενο επίτευξης «εκτάκτων» δημοσιονομικών στόχων για τη μείωση ελλειμμάτων.
β). Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε άτομα που αδυνατούν να καταβάλλουν τον φόρο τους οδηγεί σε έσχατη εξαθλίωση και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την επιβίωσή τους.
γ). Ασκεί ένα είδος ψυχολογικής βίας και απειλής σε οικονομικά ασθενέστερα άτομα, τέτοια που δεν συνάδει με τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του Συντάγματός μας και τις δημοκρατικές παραδόσεις της χώρας μας.

8) Η παράβαση της αρχής  της ελευθερίας των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας κατά το άρθρο 5  παρ. 1  και 106 του Συντάγματος  σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

9) Η αυθαιρεσία της  Πολιτείας, η οποία  δεν έχει δικαίωμα, με μεταγενέστερη της σύμβασης νομοθετική ρύθμιση,  να ακυρώσει μονομερώς τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου  που έχουν υπογραφεί για την παροχή ηλεκτροδότησης (Ολ. ΑΠ 40/1998, Ολ. ΑΠ 33/2002).

10) Η παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 1 της  ΕΣΔΑ για το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Ο Σύλλογος, έχει αναρτήσει στο site του, σειρά άρθρων, τα οποία δίνουν οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού του “τέλους ακινήτων” προς τους πολίτες οι οποίοι είτε αδυνατούν, είτε για λόγος συνείδησης δε θα πληρώσουν το τέλος ακινήτων, για το πώς να χειριστούν το ζήτημα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.

Σημειώνουμε ότι, ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ δεν παροτρύνει κανένα μέλος του να πληρώσει ή να μην πληρώσει το συγκεκριμένο τέλος. Όμως, παροτρύνει τους πολίτες να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους, να ερευνούν τη νομιμότητα των φορολογικών νομοθετημάτων και να συνασπίζονται σε μία οργανωμένη αντίδραση μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
Όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο το κόσμο με αντίστοιχους συλλόγους, ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, μέσα στη διάρκεια των επόμενων ετών, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα φορέα κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης.
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (14 σχολιάστηκε):

kanenas την 31 Οκτωβρίου 2011
avatar
1. Παραβιάζει το αρθ 1 του πρώτου πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και επειδή ο σχετικός φόρος επιβάλεται για την πληρωμή δανείων και τόκων για τα οποία δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων και τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με το δημόσιο όφελος αλλά με το προσωπικό όφελος των δανειστών .

Άρθρo 1
Πρoστασία της ιδιoκτησίας
Παv φυσικόv ή voμικόv πρόσωπov δικαιoύται σεβασμoύ της περιoυσίας τoυ. Ουδείς δύvαται vα στερηθή της ιδιoκτησίας αυτoύ ειμή δια λόγoυς δημoσίας ωnελείας και υπό τoυς πρoβλεπoμέvoυς, υπό τoυ vόμoυ και τωv γεvικώv αρχώv τoυ διεθvoύς δικαίoυ όρoυς.
Αι πρoαvαφερόμεvαι διατάξεις δεv θίγoυσι τo δικαίωμα παvτός Κράτoυς όπως θέση εv ισχύϊ Νόμoυς oύς ήθελε κρίvει αvαγκαίov πρoς ρύθμισιv της χρήσεως αγαθώv συμφώvως πρoς τo δημόσιov συμφέρov ή πρoς εξασφάλισιv της καταβoλής φόρωv ή άλλωv εισφoρώv ή πρoστίμωv.

2. παραβιάζει και την αρχή της ισότητας ( αρθ.4.1Σ, αρθ 14 ΕΣΔΑ)
άνιση μεταχείριση Ελλήνων που επενδύσαν τα χρήματά τους σε σπίτια και Ελλήνων που διαλέξαν άλλο επενδυτικό εργαλείο

άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους Έλληνες που διανέμουν στην Ελλάδα και εκείνων που διανέμουν στην ΕΕ (εκείνων που έχουν περιουσία εδώ και εκείνων που έχουν περιουσία στο εξωτερικό)

Άρθρo 14
Απαγόρευση τωv διακρίσεωv
Η χρήσις τωv αvαγvωριζoμέvωv εv τη παρoύση Συμβάσει δικαιωμάτωv και ελευθεριώv δέov vα εξασnαλισθή ασχέτως διακρίσεως nύλλoυ, nυλής, χρώματoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συμμετoχής εις εθvικήv μειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως.

3. Δεν δικαιούται η ΔΕΗ να παραβιάζει αμφοτεροβαρή σύμβαση εάν εμείς εκπληρώνουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας ( που δεν συμπεριλαμβάνουν τη πληρωμή φόρων) .
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
1
Katerina την 31 Οκτωβρίου 2011
avatar
Ανήκω στα άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά ούτε και τη θέληση να πληρώσουν αυτο το τέλος όμωσ θέλω να αποφύγω νόμιμα την πληρωμή του.Ακουσα πως 8α πρέπει να πληρώσω μόνο το λογαριασμό του ρεύματος και μετά να απευθυνθώ σε εισαγγελέα. Ισχύει κάτι τέτοιο?Και αν ισχύει τότε τι δικαιολογιτικά χρειάζομαι?
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
anastasia.troubled την 27 Οκτωβρίου 2011
avatar
ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Η ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ? ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ?
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
-1
polihronis την 26 Οκτωβρίου 2011
avatar
poli kalo ! alla ayto t xaratsi m t deh twra gia ta t.m t kanoume ??
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
1
Μαρία Δανάσκου την 26 Οκτωβρίου 2011
avatar
Κυρία Μάκρα, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, πάνω δεξιά και δίπλα στην "Αναζήτηση" υπάρχει σύνδεσμος "βρείτε μας στο Facebook". Υποθέτω ότι αυτό εννοείτε. Ευχαριστώ.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Ευη Διακακη την 25 Οκτωβρίου 2011
avatar
Κύριε Σιάτρα,
κυκλοφορεί μήνυμα στο διαδίκτυο που προτρέπει τους φορολογούμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικά (μέσω web η atm το τίμημα του ρεύματος της ΔΕΗ χωρίς το ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων. Θα ήθελα τη γνώμη σας , σας ευχαριστώ
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
1
Όλγα την 25 Οκτωβρίου 2011
avatar
Παρακαλώ θα ήθελα νω ρωτήσω εαν σε περιπτωση μη πληρωμης του ειδικού τέλους θα υπάρχει πρόβλημα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας?
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
τονια μάκρα την 25 Οκτωβρίου 2011
avatar
¨ηθελα να σας ρωτήσω το εξώδικο προς τη ΔΕΗ έχει επίσης κατατεθεί ; δεν θα έπρεπε να κατατεθεί ταυτόχρονα με την προσφυγή στο ΣΤΕ ; επίσης ήθελα να ρωτήσω έχετε σελίδα στο facebook ? για να περνάνε οι ειδήσεις προσωπικά κοινοποιώ στη δική μου σελίδα τις δράσεις σας μήπως πρέπει να το γενικεύσετε ζητώντας το καταρχάς από τα μέλη σας ; γιατί παρατηρώ ότι δεν σας ξέρουν να βοηθήσουμε όλοι και να συσπειρωθούμε παράλληλα.

Φιλικά
Τόνια Μάκρα
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Γιάννης Σιάτρας την 24 Οκτωβρίου 2011
avatar
Κύριε Ευσταθίου.
Ο κάθε πολίτης μπορεί να στραφεί εναντίον του τέλους ακινήτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κείμενό μας.
Όμως, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα. Είτε ένας προσφύγει, είτε 1.000.000 το δικαστήριο θα εξετάσει τα επιχειρήματα και όχι τον αριθμό.

Αν είστε "οργισμένος", ελάτε στις τάξεις του Συλλόγου μας. Και μάλιστα, βοηθήστε, με εθελοντική εργασία, στον τομέα που μπορείτε, το έργο του.

Ο Σύλλογος πρέπει να ενδυναμωθεί. Σήμερα, είμαστε αρκετοί, όχι ακριβώς οργισμένοι (επειδή στην οργή χάνουμε την καθαρότητα του νου), αλλά θυμωμένοι και αποφασισμένοι να ελέγξουμε τη Δημόσια Διοίκηση, σιγά σιγά και με νόμιμα μέσα.
Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι!
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ την 24 Οκτωβρίου 2011
avatar
ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ;
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
1 2 next συνολικά: 14 | προβολή: 1 - 10

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text