(1η Τροποποίηση) - Κανονισμός Λειτουργίας Επιστημονικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Συλλόγου

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Κανονισμός Λειτουργίας | (1η Τροποποίηση) - Κανονισμός Λειτουργίας Επιστημονικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Συλλόγου
image

Κανονισμός Λειτουργίας Επιστημονικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
Ο παρόν Κανονισμός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου, στην 7η συνεδρίασή του της 11ης Οκτωβρίου 2011, προστέθηκε ως συμπλήρωμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου και τελεί υπό την οριστική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Ίδρυση και κατάργηση της Επιτροπής:
Η ίδρυση και η κατάργηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποστολή της Επιτροπής:
Αποστολή της Επιτροπής αυτής είναι η διερεύνηση της νομικής πλευράς θεμάτων φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης και η παραγωγή γνωμοδοτήσεων και μελετών οι οποίες θα απευθύνονται τόσο προς τη δημόσια διοίκηση, όσο και προς τους κοινωνικούς φορείς ή και τα μέλη της κοινωνίας.  Οι γνωμοδοτήσεις και οι μελέτες της Επιτροπής, θα επισημαίνουν πιθανές ατέλειες της υπάρχουσας νομοθεσίας, θα προτείνουν τρόπους βελτίωσής της ή θα συνιστούν προτάσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας ή κοινωνικής ασφάλισης και για την καλύτερη και δικαιότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στους συγκεκριμένους τομείς.

Τα πορίσματα, οι γνωμοδοτήσεις και οι επιστημονικές μελέτες της Επιτροπής αποτελούν επιστημονικό έργο στους τομείς με τους οποίους ασχολείται ο Σύλλογος, πλην όμως δε μπορούν να δεσμεύσουν την πολιτική ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.


Μέλη της Επιτροπής:
Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής μπορεί να φθάνει έως τα 15.
Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Τα μέλης της Επιτροπής παύονται, είτε μετά από παραίτησή τους, είτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Μέλη μπορούν να ορισθούν επιστήμονες του νομικού ή οικονομικού τομέα, ή άλλου κλάδου των κοινωνικών επιστημών. Μέλη, μπορούν να ορισθούν και άτομα αναγνωρισμένης επιστημονικής αξίας, ή άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ενασχόλησή τους με νομικά ζητήματα ή ζητήματα του τομέα κοινωνικής ασφάλισης.

Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου δε μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής.

Της Επιτροπής προεδρεύει το πρεσβύτερο μέλος της.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προσδιορίζει τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή και ανακοινώνει τα συμπεράσματά και τα πορίσματά της στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος ορίζει το χρόνο και το είδος των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής προτείνεται από την Επιτροπή και διορίζεται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Ο Γραμματέας συντονίζει τις συνεδριάσεις, συντονίζει το έργο των μελών, τηρεί πρακτικά και μεριμνά για την καταγραφή των συμπερασμάτων και των πορισμάτων της Επιτροπής. Στο έργο αυτό, ο Γραμματέας μπορεί να υποβοηθείται από υπάλληλο του Συλλόγου.
Ο Γραμματέας μεταφέρει στο Δ.Σ. του Συλλόγου διάφορα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή και μεριμνά για την ικανοποίηση των υλικοτεχνικών αναγκών της Επιτροπής.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των θεμάτων από το έργο της Επιτροπής που θα προβάλλεται στις ειδικές σελίδες του ιστοτόπου του Συλλόγου.


Συνεδριάσεις:
Οι Συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά μπορούν να γίνουν και μέσω ηλεκτρονικών μέσων, μετά από απόφαση του Προέδρου και μέριμνα του Γραμματέα.
Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ή/και άλλο μέλος του Συλλόγου, το οποίο θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό του Συμβούλιο.


Αποφάσεις:
Οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από φανερή ψηφοφορία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, το ζήτημα θεωρήθηκε ότι κρίθηκε από την ψήφο του Προέδρου.
Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, ή άλλα άτομα που αυτό εξουσιοδοτεί να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η αναφορά των μειοψηφούντων μελών στο πόρισμα της Επιτροπής, γίνεται είτε με, είτε χωρίς αναφορά των ονομάτων των μειοψηφούντων μελών, μετά από αίτημά τους.


Πνευματικά δικαιώματα:
Το έργο που παράγει η Επιτροπή θεωρείται ως πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου. Το έργο ή τμήματά του, μπορούν, αυτοδίκαια και χωρίς ιδιαίτερη έγκριση, να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της Επιτροπής σε επιστημονικές μελέτης του ή σε υποθέσεις τις οποίες χειρίζονται, αφού υπάρχει σχετική αναφορά της προέλευσής τους.

 

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text