Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018 με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής για το 2018.

Εισαγωγικό Σημείωμα

Έχοντας διανύσει ήδη ένα χρόνο λειτουργίας του Οργανισμού μας ως Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ήρθαμε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, τις οποίες και διαχειριστήκαμε έχοντας ως γνώμονα την εκπλήρωση της αποστολής μας, τη διασφάλιση δηλαδή των δημοσίων εσόδων της χώρας, αλλά και την ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας λάβει υπόψη, αφενός την εμπειρία του παρελθόντος αφετέρου την προσήλωση στο όραμά μας για την εξέλιξη της Α.Α.Δ.Ε. σε έναν πρότυπο Οργανισμό που θα οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για το έτος 2018.

Το παρόν Ε.Σ. έχει σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, με σκοπό την μετεξέλιξη του Οργανισμού μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Πλήθος προληπτικών και κατασταλτικών δράσεων έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Στο τελευταίο συμβάλλει αποτελεσματικά η ενίσχυση των τελωνειακών υπηρεσιών με 5 αυτοκινούμενα X-rays scanners, τα οποία προσφέρουν καθημερινές επιτυχίες.

Παράλληλα, ήδη το 2017 κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μας, ολοκληρώνοντας την κατάρτιση περίπου 800 περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και κατατάσσοντας σε αυτά τους πάνω από 11.500 υπάλληλους της Α.Α.Δ.Ε. και προχωράμε άμεσα, εντός του 2018, στη δημιουργία νομικού πλαισίου και εφαρμογή νέου βαθμολογίου, μισθολογίου, καθώς και πλαισίου αξιολόγησης των υπαλλήλων μας.

Η σταδιακή υλοποίηση του σχεδίου Φορολογικής Συμμόρφωσης στον φορολογικό και τελωνειακό τομέα με καταγραφή των κωδικών ανά φορολογία ή δραστηριότητα θα οδηγήσει στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και θα κατευθύνει τον ελεγκτικό μηχανισμό στην καταπολέμηση φαινομένων μη υποβολής δηλώσεων, μη ορθής υποβολής δηλώσεων και μη καταβολής των οφειλόμενων φόρων και δασμών. Τέλος, ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού μας μέσω μεταρρυθμιστικών δράσεων και της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών και διαδικασιών, εφαρμόζοντας διεθνείς καλές πρακτικές.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2018 είναι φιλόδοξο και απαιτητικό, καθώς οι στόχοι που έχουν τεθεί απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια. Έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας και το 2018, βασιζόμενοι στη συλλογική προσπάθεια, τον επαγγελματισμό, τις ικανότητες και την αφοσίωση όλων των στελεχών της Αρχής.


Ο Διοικητής
Γιώργος Πιτσιλής


Πρόλογος

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2018 θέτει στόχους και έργα που αποσκοπούν αφενός στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., αφετέρου στην αντιμετώπιση διαπιστωθεισών δυσλειτουργιών και προβλημάτων, μετεξελίσσοντας παράλληλα τον Οργανισμό μας ώστε να είναι πιο σύγχρονος, αποτελεσματικός και αποδοτικός.

Για την ενίσχυση της Φορολογικής Συμμόρφωσης και την μεγιστοποίηση των Δημοσίων Εσόδων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις ενημέρωσης των φορολογουμένων προς εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων. Παράλληλα, επανεξετάζονται οι εκκρεμότητες των Φορολογικών Υπηρεσιών ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των ανεκκαθάριστων δηλώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών φόρων.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελεί μια διαρκή προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. Για το 2018 προβλέπεται αυξημένος αριθμός φορολογικών ελέγχων, στοχευμένοι προληπτικοί έλεγχοι και έρευνες σε όλη την επικράτεια και ειδικοί έλεγχοι σε κατηγορίες επιτηδευματιών. Επίσης, ορίζεται αυξημένος αριθμός εκ των υστέρων ελέγχων και ελέγχων δίωξης από τα τελωνεία, τις κινητές και τις θαλάσσιες ομάδες ελέγχου καθώς και ειδικοί έλεγχοι με μέσα δίωξης. Στοχευμένοι έλεγχοι και δράσεις θα πραγματοποιηθούν για καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μετά την εκπόνηση των σχετικών ειδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.

Η επιχειρηματικότητα και η διευκόλυνση του εμπορίου υποστηρίζεται ενεργά, αφού στοχεύουμε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΈΌ.) και στην απλοποίηση των διαδικασιών τελωνισμού και εκτελωνισμού.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών και η διαφάνεια αποτελεί πρωταρχική δέσμευση και στοίχημα για την ΑΑΔΕ. Η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών και η δημοσιοποίηση των αποφάσεων, η άμεση ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις των πολιτών, η συνεχής ενημέρωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου της για την παροχή οδηγιών και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών αποτελούν βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος υπαλλήλων, υπηρεσιών και διαδικασιών προς αποφυγή φαινομένων διαφθοράς διασφαλίζεται μέσα από στόχους και δράσεις του Ε.Σ.

Τέλος, μέσα από συνεχείς ελέγχους σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διαρκής ενημέρωση των καταναλωτών.

Το παρόν Ε.Σ. δεν αποσκοπεί στο να βαρύνει το ήδη δύσκολο έργο των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού, αλλά στο να δώσει κατευθύνσεις και προσανατολισμό προς το Όραμά μας.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40655