Στάδια άσκησης ενδικοφανούς: Οπτικός Οδηγός

Οι περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών προσφυγών αφορούν σε αμφισβήτηση πράξεων που εκδίδονται στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου. Ομως υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος μπορεί να προσβάλλει εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ ή φόρους εισοδήματος χωρίς να βρίσκεται σε φορολογικό έλεγχο. Με αυτό το άρθρο σας δείχνουμε ποια είναι τα στάδια αμφισβήτησης σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει ο φορολογούμενος είναι τι πρόκειται να '"προσβάλλει".  Στις περιπτώσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ ο φορολογούμενος μπορει να προσβάλλει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ή αλλιώς εκκαθαριστικό όπως λεγόταν παλιότερα, πριν τον ν. 4174/2013. Ο νόμος ορίζει ότι η προθεσμία για την αμφισβήτηση ξεκινά με την ανάρτηση της πράξης αυτής (εκκαθαριστικό εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ) στο TAXIS. Ειδικότερα η προθεσμία είναι 30 ημέρες αλλά δεν ξεκινά αμέσως με την ανάρτηση της πραξης στο TAXIS, πρέπει να παρέλθουν και 10 ημέρες από την ανάρτηση.

Μέσα σε αυτή τη προθεσμία των 30 ημερών ο φορολογούμενος θα πρέπει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή.

Η προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, αλλά πρωτοκολλείται στην αρμόδια ΔΟΥ του φορολογούμενου.

Από την ημέρα που ο φορολογούμενος θα ασκήσει την ενδικοφανή προσφυγή ξεκινά μια άλλη προθεσμία, όχι όμως για το φορολογούμενο αλλά για την εφορία. Η εφορία έχει 120 ημέρες για να απαντήσει και οι ημέρες αυτές ξεκινάνε να μετράνε από την ημέρα που πρωτοκολλήθηκε η ενδικοφανής προσφυγή.

Στη συνέχεια δυο είναι οι πιθανές εξελίξεις: Είτε η εφορία θα απαντήσει είτε δεν θα απαντήσει.

Αν η ΔΕΔ απαντήσει και δικαιώσει το φορολογούμενο τότε τελείωνει η διαδικασία.

Όμως αν απορρίψει την ενδικοφανή προσφυγή, τότε ο φορολογούμενος πρέπει εντός 30 ημερών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης να προσφύγει κατά αυτής στα διοικητικά δικαστήρια.

Τέλος υπάρχει και το ενδεχόμενο όπως είπαμε να μην δοθεί καμία απάντηση. Σε αυτή τη περίπτωση ο φορολογούμενος προσβάλλει την σιωπή της διοίκησης. Συγκεκριμένα μπορεί να προσβάλλει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων την "τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη" της ενδικοφανούς προσφυγής. Εδώ όμως θέλει μια προσοχή με τις προθεσμίες. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια ξεκινά αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία των 120 ημερών που είχε η διοίκηση για να απαντήσει. Σε αυτή τη περίπτωση ο φορολογούμενος πρέπει να ασκήσει την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια από την 121η ημέρα έως και την 150η ημέρα από τότε που πρωτοκόλλησε την ενδικοφανή προσφυγή του.

 

Χρήστος Κλειώσης