Καταστατικό Συλλόγου


ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(κωδικοποιημένο όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1/4/2012 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 292/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας)


ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ''ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ'. Για τη χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία του σωματείου θα μεταφράζεται ''Greek Taxpayers’ Association''.

Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα.

Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.


ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί

α) Η προστασία των συμφερόντων του έλληνα φορολογούμενου.
β) Η προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων στους δημόσιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
β) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρησή του έλληνα φορολογούμενου και του ασφαλισμένου σε δημόσιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Η υποβοήθηση των φορολογούμενων στην κατανόηση των φορολογικών υποχρεώσεων και διαδικασιών καθώς και των υποχρεώσεων και διαδικασιών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
δ) Η εμπέδωση της φορολογικής και ασφαλιστικής συνείδησης στους έλληνες πολίτες.
ε) Η υποβολή προτάσεων και πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε θέματα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης και γενικά θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της οικονομίας.
στ) Η εκπροσώπηση των μελών του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και στα όργανα της Δικαιοσύνης.
ζ) Η ανάληψη ενεργειών που θα βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
η) Ο κοινωνικός έλεγχος των δαπανών της δημόσιας διοίκησης.
θ) Η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του έλληνα φορολογούμενου,του ασφαλισμένου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και της ελληνικής οικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα

Η εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με την:
α) έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, βιβλίων καθώς επίσης και τη διενέργεια μελετών, ερευνών κλπ.
β) οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκπομπών για φορολογικά, ασφαλιστικά και οικονομικά θέματα, με ανακοινώσεις και διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
γ) δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, επιτροπών κλπ.
δ) πραγματοποίηση ερευνών, δημοσκοπήσεων σε όλη την Επικράτεια
δ) συγκρότηση Νομικού τμήματος για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και την προώθηση και εκπροσώπηση των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων του φορολογούμενου και του ασφαλισμένου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης στη δικαιοσύνη, σε όλα τα δικαστήρια σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, στη διοίκηση και στα εν γένει όργανα ή φορείς τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τον έλληνα φορολογούμενο και τον ασφαλισμένο σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
ε) ανάπτυξη και λειτουργία ιστοτόπων
στ) πραγματοποίηση παραστάσεων και ενεργειών που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.
ζ) συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.


ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ι. Μέλη του Σωματείου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα και διακρίνονται σε: α) τακτικά και β) επίτιμα.

α) Τακτικό μέλος γίνεται κάθε άτομο που συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του Σωματείου και συμπράττει στην υλοποίησή τους.
Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει σχετικά, με πλειοψηφία των μελών του, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η αίτηση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο του Σωματείου.
Σε περίπτωση που εντός ενός μηνός από την αίτηση, δεν υπάρξει αρνητική απάντηση από τα όργανα του Σωματείου, αυτή θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. στις οποίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους, να ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Σωματείου.
Τα τακτικά μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
1) να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου και να μην έχουν δραστηριότητα που αντίκειται στους σκοπούς και τις αρχές του.
2) να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους, που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.
3) να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

β) Επίτιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., άτομα που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στο Σωματείο και γενικότερα στο κίνημα των φολογούμενων πολιτών. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΙΙ. Διαγραφή μέλους.

Η διαγραφή μέλους γίνεται:
1) με αίτηση και έγγραφη δήλωση του ίδιου του μέλους, που απευθύνεται στο Δ.Σ. Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και τακτοποίηση τυχόν οικονομικών υποχρεώσεών του,
2) με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη σύσταση στο μέλος, όταν αυτό:
α) αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της
β) δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού
γ) επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου.

ΙΙΙ. Δικαιώματα Μελών

Α. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
1) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
2) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
3) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
4) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
5) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μέλη του Σωματείου.
6) Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

Β. Δικαίωμα εκπροσώπησης μελών στη Γ.Σ.

Τα μέλη μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου από άλλα μέλη προς τα οποία έχουν παραδώσει έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία μπορεί να προσδιορίζεται και η βούλησή τους για την ψήφο τους στα επί μέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Η εξουσιοδότηση δε μπορεί να αφορά στην περίπτωση αρχαιρεσιών, όπου τα απόντα μέλη μπορούν να ψηφίσουν με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος.
Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει έως και δέκα (10) απόντα μέλη.
Τα μέλη μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να τα εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση προς τον οποίον έχουν παραδώσει ή αποστείλει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία προσδιορίζεται με ακρίβεια η βούλησή τους για την ψήφο τους στα επί μέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Η εξουσιοδότηση δε μπορεί να αφορά στην περίπτωση αρχαιρεσιών, όπου τα απόντα μέλη μπορούν να ψηφίσουν με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των απόντων μελών που μπορούν να εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Σε όποια από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις εξουσιοδότησης, εφ’ όσον δεν προσδιορίζεται η βούλησή τους σε ένα ή περισσότερα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τότε η ψήφος των εκπροσωπούμενων μελών στο συγκεκριμένο θέμα ή τα συγκεκριμένα θέματα τεκμαίρεται ότι είναι “λευκό”.

Γ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.


ΑΡΘΡΟ 5

Όργανα Διοίκησης

Όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, το οποίο αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα. Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου:
α) να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
β) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
δ) να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ.
ε) να αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών
στ) να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού.
ζ) να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
η) να εγκρίνει και να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σωματείου που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών (50%+1) πλήν των περιπτώσεων β) και ζ) για τις οποίες ισχύει το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού και της περίπτωσης στ), για την οποία ισχύει το άρθρο 100 του Αστικού Κώδικα.

Οι ψηφοφορίες κατά τη Γενικής Συνέλευσης είναι μυστικές. Είναι δυνατό, μετά από πρόταση του Προέδρου και μετά από ομόφωνη δια βοής ή δια ανατάσεως απόφαση των παρόντων μελών, συγκεκριμένες ή όλες οι ψηφοφορίες της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, πλην αυτών που αφορούν σε αρχαιρεσίες, να είναι φανερές.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από είκοσι.

Η πρόσκληση των μελών για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης. Ως ανακοίνωση μπορεί να θεωρηθεί και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τα μέλη, ή η ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο του Σωματείου.

Έκτακτες Γενικής Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του Σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών της.

Η απαιτούμενη κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, απαρτία και πλειοψηφία υπολογίζονται επί των ταμειακά εντάξει μελών και λαμβανομένων υπόψη πάντα και των εκπροσωπούμενων μελών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5Β του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 9 μέλη που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.
Το εκλεγμένο Δ.Σ., δέκα μέρες μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συνεδριάζει με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία με ευχέρεια εκλογής Ειδικού Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή 5 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον 5 μέλη  και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που αριθμός των παρευρισκόμενων μελών είναι περιττός, η πλειοψηφία προκύπτει από το ήμισυ των παρευρισκομένων στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης, μόνο εφ’ όσον η μόνιμη κατοικία του είναι εκτός του νομού Αττικής.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι τακτικές αδιακρίτως εντός ενός έτους, εκπίπτει και αντικαθίσταται.
Έκπτωση ολόκληρου του  Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ., με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Παραίτηση του  Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μόνο στη Γ.Σ.
Οι συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου  διακρίνονται σε ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές συνεδριάσεις γίνονται με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος του Σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει θορυβούντες με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και τον συντονισμό της δράσης του.
Υπογράφει μαζί με τον Ταμία εντάλματα πληρωμών.
Κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Σωματείου, υπογράφεται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Γενικό Γραμματέα, είτε από δύο τουλάχιστον άλλα μέλη του Δ.Σ από κοινού.
Ο Πρόεδρος έχει στη διάθεσή του το μητρώο μελών και τη σφραγίδα ττου Σωματείου.

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η πράξη της εκπροσώπησης του Σωματείου σε αρχές ή σε Δικαστήριο μπορεί να ανατεθεί, για συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι πράξεις της υπογραφής των ενταλμάτων πληρωμών, έως ορισμένο ύψος ποσού, μπορεί να ανατεθεί και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ., έχει δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων του Σωματείου, τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των εγγράφων ή ηλεκτρονικών αρχείων και της σφραγίδας του Σωματείου.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία, για τα οποία είναι υπεύθυνος, στην έδρα του Σωματείου.

Τον Γενικό Γραμματέα. κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Ταμίας ή ο Ειδικός Γραμματέας.

Ο Ταμίας του Σωματείου έχει την ευθύνη του ταμείου. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου. Κάνει κάθε πληρωμή με ένταλμα που εκδίδεται με έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον ταμία με τη σφραγίδα του Σωματείου.
Τον Ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ’αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του, να ορίζει τομείς εργασιών του Σωματείου και να αναθέτει την ευθύνη διαχείρισης τους σε συγκεκριμένα μέλη καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ένα συμβουλευτικό όργανο, το οποίο θα αποκαλείται “Συμβούλιο Στρατηγικής”. Ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού θα περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ένα όργανο το οποίο θα στελεχώνεται από όλους τους επικεφαλής των Παραρτημάτων του Σωματείου, το οποίο θα αποκαλείται “Περιφερειακό Συμβούλιο”. Ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας και η αρμοδιότητες του οργάνου αυτού θα περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η λειτουργία του προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε τρία χρόνια κατά την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφ’ όσον προκύψει κενή θέση Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του εκλεγμένου από τη Γ.Σ. Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δε μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικά εκλεγέντα μέλη, τότε αυτή αναπληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. με επιλογή μεταξύ των μελών του Σωματείου υπό την αίρεση της έγκρισης της εκλογής αυτής από την αμέσως επόμενη ΓΣ. Η αναπλήρωση αυτή δεν μπορεί να αφορά περισσότερες από τρεις κενωθείσες θέσεις. Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της αμέσως επόμενης Γ.Σ. δεν εγκριθούν το/τα υπό αίρεση εκλεχθέν/τα μέλος/η, κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται εκλογή για την  αναπλήρωση των θέσεων του Δ.Σ. με εκλογή μελών από υποψηφιότητες που υποβάλλονται επί τόπου κατά την συνεδρίαση αυτή και με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας των υπολοπών μελών του Δ.Σ. Στην προαναφερθείσα περίπτωση της μη έγκρισης από τη Γ.Σ. των υπό αίρεση εκλεγέντων από το Δ.Σ. μελών, όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. που ελήφθησαν κατά το χρόνο της αίρεσης των εκλεχθέντων κατά τα ως άνω μελών, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Σε περίπτωση που οι κενωθείσες θέσεις του Δ.Σ. ανέρχονται σε αριθμό μεγαλύτερο των τριών, συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με μέριμνα των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. με σκοπό την εκλογή νέων μελών μέχρι τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία Δ.Σ.

Δικαίωμα να εκλέγει έχει κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει εφόσον έχουν συμπληρωθεί 15 μέρες από την εγγραφή του.

Δικαίωμα να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει και έχει συμπληρώσει δύο μήνες από την εγγραφή του.

Ειδικότερα για τις πρώτες αρχαιρεσίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση και την έναρξη της λειτουργίας του Σωματείου, δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεσθαι έχει κάθε μέλος που εγγράφεται και είναι ταμειακά εντάξει, έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση είναι μυστική. Δύνανται να ψηφίσουν απόντα μέλη, τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, εφ' όσον έχουν αποστείλει σχετική συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία έχει παραληφθεί έως και την προηγούμενη μέρα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι επιστολές των απόντων μελών ανοίγονται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων μελών, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και τουλάχιστον τεσσάρων μελών του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν στη διαδικασία. Οι ψήφοι προσμετρώνται κανονικά στο αποτέλεσμα της εκλογής.

Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους.
Στις εκλογές κατέρχονται μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι συνδυασμοί
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο γραμματέα του Σωματείου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

Για το Δ.Σ. εκλέγονται 9 μέλη τακτικά και 4 αναπληρωματικά.

Το κάθε μέλος μπορεί να επιλέγει από 3 έως 6 υποψηφίους (σταυροί προτίμησης).


ΑΡΘΡΟ 8

Πόροι

Πόροι του Σωματείου είναι:
α) οι συνδρομές των μελών του.
β) οι συνδρομές και οι λοιπές εισπράξεις από τη διάθεση των εντύπων του.
γ) εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις.
δ) επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων φορολογούμενων
ε) διαφημιστικά έσοδα τα οποία προκύπτουν από την κυκλοφορία εντύπων του και τη λειτουργία των ιστότοπών του.
στ) Εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων.
Το Σωματείο, δε θα δέχεται κρατική επιχορήγηση, ακόμη και στην περίπτωση που δικαιούται τέτοια. Μοναδικές εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό μπορούν να αποτελούν επιχορηγήσεις του ΟΑΕΔ ή αντίστοιχου οργανισμού που επιδοτούν την απασχόληση προσωπικού, ή αναπτυξιακές επιχορηγήσεις που αφορούν στην αγορά παγίων ή την κατασκευή ιστότοπου ή σχετικών μορφών επικοινωνίας, την πραγματοποίηση συνεδρίων ή άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
Για το διάστημα έως την πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται σε 15 (δέκα πέντε) ευρώ.
Το ύψος της ετήσιας συνδρομής θα προσδιορίζεται ανά έτος από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Δ.Σ..


ΑΡΘΡΟ 9

Σφραγίδα

Η σφραγίδα του Σωματείου γράφει την επωνυμία του. Το σύμβολο το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 10

Τροποποίηση - Διάλυση

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών και απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του δύναται να μεταβιβασθεί σε άλλες φορολογικές, οικονομικές, πολιτιστικές, καταναλωτικές, οικολογικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις με απόφαση της Γ.Σ. του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 11

Γενικές Διατάξεις

Ο Σύλλογος Έλληνες Φορολογούμενοι γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλου Σωματείου με απόφαση της Γ.Σ, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου και των παραρτημάτων του καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά υπαχθεί σε άλλο όργανο. Κάθε τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση απορρίψει κάποια τροποποίηση του Κανονισμού, τυχόν αποφάσεις που λήφθηκαν με βάση την τροποποίηση αυτή εξακολουθούν να θεωρούνται ως έγκυρες και δεσμευτικές για το Σωματείο.

Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να εγκριθεί κατά νόμο η αναθεώρηση αυτή.

Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου διορίζουν πενταμελή προσωρινή Διοίκηση, η οποία θα έχει ως έργο: την πραγματοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, της εγγραφής του Σωματείου στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, της μέριμνας επί των αρχικών θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας και την προκήρυξη και σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης είναι: α) Ηρακλής - Κωνσταντίνος Ρούπας του Σπυρίδωνος, β) Ουρανία Κατσαρού του Γεωργίου, γ) Ειρήνη Καργιώτη του Συμεών, δ) Ιωάννης Σιάτρας του Κωνσταντίνου, ε) Καλλιόπη Χαρκιανάκη.


ΑΡΘΡΟ 12

Το παρόν Καταστατικό,  μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, περιέχει δώδεκα άρθρα και εγκρίθηκε σήμερα από την τακτική  Γενική Συνέλευση. Θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, μετά από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το παρόν Καταστατικό, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Σωματείου.

Αθήνα 1 Απριλίου 2012.
Είσοδος Μελών