Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ"


Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 1ης Απριλίου 2012.

Σκοποί του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας

Οι σκοποί του Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ είναι:

1) Να προσδιορισθεί με σαφήνεια η οργανωτική δομή του Συλλόγου
2) Να καθορισθούν οι αρμοδιότητες των οργάνων.
3) Να αναλυθούν και διευκρινισθούν οι έννοιες που αναφέρονται στο Καταστατικό.
4) Να προσδιορισθούν οι διαδικασίες και οι μέθοδοι πραγματοποίησης των διαφόρων δράσεων.
5) Να περιληφθούν νεότερες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως επί σοβαρών θεμάτων που προέκυψαν μετά την κατάρτιση και έγκριση του Καταστατικού.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αναφέρεται:

- Στη δράση του Συλλόγου
- Στις Αρχές Λειτουργίας του Συλλόγου
- Στο οργανόγραμμα
- Στις αρμοδιότητες και καθήκοντα των Οργάνων
- Στη διεξαγωγή Ψηφοφοριών
- Στη λειτουργία Επιτροπών


Α. Δράση του Συλλόγου

Η δράση του Συλλόγου προσδιορίζεται από τους άμεσους σκοπούς του που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού του, αλλά και από τις παρεπόμενες δράσεις που προκύπτουν απ’ αυτούς.
Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 του Καταστατικού σκοποί του Συλλόγου είναι εξής:

1) Η προστασία των συμφερόντων του έλληνα φορολογούμενου.
2) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρησή του έλληνα φορολογούμενου.
3) Η υποβοήθηση των φορολογούμενων στην κατανόηση των φορολογικών υποχρεώσεων και διαδικασιών και των ζητημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
4) Η εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στους έλληνες πολίτες.
5) Η υποβολή προτάσεων και πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε θέματα φορολογίας και γενικά θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της οικονομίας.
6) Η εκπροσώπησή των μελών του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και στα όργανα της Δικαιοσύνης.
7) Η ανάληψη ενεργειών που θα βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
8) Ο κοινωνικός έλεγχος των δαπανών της δημόσιας διοίκησης

Η πραγματοποίηση των παραπάνω άμεσων, αλλά και παρεπόμενων σκοπών, επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο, πολλά από τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού.


Β. Αρχές Λειτουργίας

Κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης των σκοπών τηρούνται απαρέγκλιτα οι ακόλουθες αρχές::

1) Διαφάνεια στη λειτουργία
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο του Συλλόγου.

2) Ανεξαρτησία.
Ο Σύλλογος Φορολογουμένων δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ή εξάρτηση (οικονομική ή μη) από κυβερνητικούς οργανισμούς ή κόμματα.
Για την οικονομική του ενίσχυση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις συνδρομές των μελών του και λοιπές πηγές εσόδων, που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Καταστατικού.
Αποφεύγει την αποδοχή μεγάλων ποσών από οποιονδήποτε, διότι, συνήθως, αυτά δεν προσφέρονται χωρίς ανταλλάγματα, με κίνδυνο την απώλεια της αρχής της Ανεξαρτησίας.

3) Καθαρότητα Πολιτικής.
Οι αποφάσεις και οι θέσεις που κάθε φορά λαμβάνονται από το Σύλλογο για θέματα που δημιουργούνται, ουδέποτε εξαρτώνται ή επηρεάζονται από τυχόν λαμβανόμενη χρηματοδότηση εκ μέρους ιδιωτών, ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων.
Κανένα στέλεχος ή υπάλληλος του Συλλόγου επιτρέπεται να λαμβάνει δώρα οποιασδήποτε αξίας από εταιρίες ή πρόσωπα που επιδιώκουν να επηρεάσουν την πολιτική και τις αποφάσεις  του Συλλόγου.

4) Συνεργασία με άλλες παρεμφερείς  οργανώσεις.
Επιδιώκουμε τη συνεργασία με άλλες κοινωνικές οργανώσεις, όταν και όπου οι σκοποί και οι επιδιώξεις αυτών συμπίπτουν ή  αλληλοεπικαλύπτονται, αλλά χωρίς παρεκκλίσεις από την αρχή της καθαρότητας της γενικής πολιτικής μας. Είμαστε πρόθυμοι να συμμαχήσουμε με οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με το περιβάλλον, με διεθνή θέματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ευημερίας της κοινωνίας, κ.λπ.

5) Αποφυγή κομματισμού.
Η έρευνα και η υποστηρικτική προβολή των θεμάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των  φορολογουμένων και ουδέποτε για την προβολή θέσεων ή απόψεων πολιτικών κομμάτων. Ο Σύλλογος Φορολογουμένων εργάζεται εν ονόματι των φορολογουμένων και ουδέποτε για λογαριασμό οποιουδήποτε κόμματος.
Ο Σύλλογος ή μέλη του δε μπορούν να συμμετέχουν σε κομματικές εκδηλώσεις με την ιδιότητά τους ως μέλη ή ως αξιωματούχοι του Συλλόγου.


6) Στενή παρακολούθηση και αντικειμενική κριτική των θέσεων και δραστηριοτήτων της πολιτικής εξουσίας και της Δημόσιας Διοίκησης.
Τα μέλη των πολιτικών κομμάτων και της Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει να υπόκεινται σε διαρκή παρακολούθηση του δημόσιου βίου τους.
Ο Σύλλογος παρακολουθεί διαρκώς τις ενέργειές τους και παίρνει θέση στα θέματα φορολογίας και διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
Ο Σύλλογος ασκεί αντικειμενική και εποικοδομητική κριτική στις ενέργειες των πολιτικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, ο Σύλλογος θα είναι αντίθετος και αμείλικτος σε κάθε απόπειρα κατασπατάλησης των χρημάτων των φορολογουμένων.

7) Διαφάνεια στα Οικονομικά.
Αν και δεν απαιτείται από το Καταστατικό, η Ένωση Ελλήνων Φορολογουμένων καθιερώνει τον τακτικό τριμηνιαίο έλεγχο των οικονομικών της από την Οικονομική Επιτροπή που εκλέγει η Γενική Συνέλευση και τη δημοσιοποίηση της έκθεσής τους στην ιστοσελίδα της.


Γ.  Οργανόγραμμα

1) Στο παρακάτω οργανόγραμμα παρουσιάζεται διαγραμματικά η δομή του Συλλόγου. Πέρα από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για κάθε σωματείο όργανα διοίκησης ( Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, κλπ ) στο οργανόγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται  και  άλλα  απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, καθώς και η ιεραρχική υπαγωγή τους.


2) Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου. Για όσα καθήκοντα αναφέρονται στο Καταστατικό του Συλλόγου γίνεται παραπομπή σ’ αυτά και συμπληρώνονται τα πρόσθετα.Δ.  Αρμοδιότητες, διαδικασίες και καθήκοντα των οργάνων του Συλλόγου:

1. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το Καταστατικό σε άλλο όργανο.
Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.
Οι κύριες αρμοδιότητες της Γ.Σ. αναφέρονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού. Προστίθενται ως διευκρινίσεις και συμπληρώσεις και τα ακόλουθα:

α) Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και ο καθορισμός της ημερησίας διάταξης γίνεται από το Δ.Σ.

β) Η πρόσκληση των μελών γίνεται με ένα ή περισσότερους τρόπους από τους ακόλουθους: επιστολή, ιστοσελίδα του Συλλόγου, δημοσίευση στον τύπο, αποστολή e-mail κ.λπ.

γ) Στην ημερησία διάταξη την οποία καταρτίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου,  είναι δυνατό να προστεθούν και άλλα θέματα κατά την έναρξη ή και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ.  Τη σχετική πρόταση για πρόσθετα θέματα, πρέπει να την υποβάλουν τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη και να γίνει αποδεκτή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των παρισταμένων μελών.

δ) Τη Γ.Σ. διευθύνει  Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται εκάστοτε από την ίδια κατά την έναρξη της συνεδρίαση.

ε) Τα πρακτικά της Γ.Σ. τηρούνται και συντάσσονται από τον Γραμματέα της Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά μπορούν να υπογράψουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ)  Πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται και οι αποφάσεις που αφορούν ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση. Ο τρόπος λήψης των αποφάσεων επί άλλων θεμάτων προτείνεται από τον Πρόεδρο και αποφασίζεται από τη Συνέλευση δια ανατάσεως των χειρών.

ζ) Για μέλη που αδυνατούν να παραστούν στη Γ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατό να εφαρμοσθεί “ψηφοφορία δια επιστολής”.
Ως επιστολή νοούνται: Συστημένη ή απλή επιστολή των ΕΛΤΑ ή άλλης ταχυδρομικής εταιρίας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απλή επιστολή που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Συλλόγου πριν από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. κατά την πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνει  τα θέματα για τα οποία θα μπορεί να διενεργηθεί ψηφοφορία εξ αποστάσεως.
Για κάθε θέμα ανακοινώνονται  ταυτόχρονα όλες οι διαθέσιμες προς ψήφιση επιλογές.
Ο τρόπος και η διαδικασία της ψηφοφορίας ανακοινώνονται με την πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δι’ επιστολής καταμετρώνται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των παρισταμένων  στη Γ.Σ. μελών, ανακοινώνονται δε αμέσως μετά την ολοκλήρωση  της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών και συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών, οπότε και ανακοινώνονται τα τελικά συμψηφιστικά αποτελέσματα.
Σε ψηφοφορίες αρχαιρεσιών, ως “ψηφοφορία δια επιστολής” νοείται μόνον η επιστολή η οποία έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Συλλόγου με συστημένη επιστολή.

η)  Απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί μόνο από άλλη Γ.Σ.

2. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Η διαδικασία εκλογής, συγκρότησης εις σώμα, κ.λπ  του Δ.Σ.αναφέρονται στο άρθρο 6 του καταστατικού. Συμπληρωματικά καθορίζονται και τα εξής:

α) Η παράδοση του απερχομένου Δ.Σ. μετά από νέες αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλεγέντος Δ.Σ. κατά την οποία παρευρίσκεται και όλο το παλαιό Δ.Σ. ή τουλάχιστον ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας από τους οποίους παραδίδονται το αρχείο και το ταμείο
β) Μέλος του Δ.Σ. που επιθυμεί να παραιτηθεί υποβάλλει έγγραφη παραίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
γ) Η συνεδρίαση του Δ.Σ. δύναται να γίνει με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε σύμβουλος αποστέλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) την ψήφο του για κάθε θέμα επί του οποίου διεξήχθει ψηφοφορία.
δ) Μετά από πρόταση μέλους, τα πρακτικά του Δ.Σ. είναι δυνατό να ηχογραφούνται. Τα αρχεία των ηχογραφήσεων τηρούνται με ευθύνη του Γραμματέα και με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.
ε) Για επείγουσες περιπτώσεις, κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει το θέμα για διαβούλευση με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεδιάσκεψη και να ζητήσει ψηφοφορία με ηλεκτρονικό μήνυμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά από αιτιολόγηση, είναι δυνατό να μην κάνει αποδεκτή την ψηφοφορία και να ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε τακτική συνεδρίαση, ή να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.


(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται την πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και εάν η ημέρα αυτή είναι αργία, ή εάν τα μέλη του ΔΣ έχουν αποφασίσει για μετάθεση της σύγκλησης, τότε το Σώμα συγκαλείται την αμέσως επόμενη Πέμπτη.
(ζ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να θέτει θέματα για συζήτηση στο αμέσως επόμενο Δ.Σ., έως την 2:00 μμ, της ημέρας της σύγκλησης του Σώματος.
(η) Κάθε μέλος του Συλλόγου, μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση του θέματος για συζήτηση μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
1) Με κατάθεσή του στα γραφεία του Συλλόγου,
2) Με απλή επιστολή του (ενυπόγραφη) που παραλαμβάνεται ταχυδρομικώς,
3) Με απλή επιστολή του (ενυπόγραφη) που παραλαμβάνεται με fax,
4) Με email.
Το θέμα εισάγεται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., εφ’ όσον έχει υποβληθεί έως τις 2:00 μμ, της Παρασκευής που προηγείται της συνεδρίασης.
Την υποβολή του θέματος θα πρέπει να συνοδεύει επαρκής ανάπτυξή του, καθώς και η πρόταση του μέλους επί του θέματος που υποβάλλει.

3. Πρόεδρος του Δ.Σ.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού. Συμπληρωματικές αρμοδιότητες και καθήκοντας, περιγράφονται σε άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

4. Αντιπρόεδρος
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αναλαμβάνει μέρος του συνολικού έργου. Συμπληρωματικές αρμοδιότητες και καθήκοντας, περιγράφονται σε άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

5. Δημόσιες σχέσεις
Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Προέδρου, αλλά και συνολικά του Συλλόγου, με απώτερο σκοπό τη διείσδυση  του Συλλόγου και των ιδεών που αυτός υπηρετεί στην κοινωνία και την αύξηση της επιρροής του. Έχει την επιμέλεια των δελτίων τύπου, τηρεί το αρχείο, κλπ.
Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Συλλόγου.

6. Γενικός Διευθυντής
Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας θεσμοθετεί τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ως κεντρικού συντονιστή των περισσότερων δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
Ο Γενικός Διευθυντής δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δ.Σ.  Η θέση του μπορεί να είναι έμμισθη.
Ο Γενικός Διευθυντής προϊσταται των τμημάτων: Γενικής Γραμματείας, Μελών, Ιστοτόπου, Χειρισμού Καταγγελιών και Ταμείου. Συντονίζει τη δράση των Επιτροπών και ex-officio συμμετέχει σ’ αυτές, με δικαίωμα ψήφου.
Ο Γενικός Διευθυντής δύναται, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να δεσμεύει οικονομικά το Σύλλογο για δοσοληψίες ή για συμβάσεις μέχρι του ποσού που θα εγκρίνει το Δ.Σ. και να εκπροσωπεί το Σύλλογο έναντι των αρχών και των δικαστηρίων.

7. Γενικός Γραμματέας
Τα καθήκοντά του αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

8. Υπηρεσία Μελών.
α. Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου βασική προϋπόθεση είναι η συνεχής αύξηση των μελών του. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού μελών, εκτός από τη δύναμη και την πολιτική επιρροή που εξασφαλίζει στο Σύλλογο, παρέχει και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που ανάγονται στην οικονομική ενδυνάμωση του Συλλόγου (περισσότερες συνδρομές, ευρεία κυκλοφορία των εκδόσεων και των περιοδικών του Συλλόγου, δημιουργία εσόδων από διαφημιστικές καταχωρήσεις κ.λπ)
β) Η Υπηρεσία μελών τηρεί το αρχείο των μελών.
γ) Μεριμνά για την είσπραξη συνδρομών.
δ) Κταρτίζει προγράμματα και σχέδια δράσεων με συγκεκριμένες ενέργειες και στόχους. Συντονίζει τη δράση των προγραμμάτων αυτών.

9. Διευθυντση Ιστοτόπου (site)
α) Ο Ιστότοπος αποτελεί το σημαντικότερο μέσο (εργαλείο ή όπλο) για τη διείσδυση σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες και την άμεση επικοινωνία μ’ αυτές.

β) α) Ο ιστότοπος του Συλλόγου δημιουργήθηκε κατά τη φάση ίδρυσης του Συλλόγου, με πρωτοβουλία και έγκριση της Ιδρυτικής του Συλλόγου Επιτροπής. Λειτούργησε για πρώτη φορά στις 12 Φεβρουαρίου 2011.

γ) Η Γενική Συνέλευση, στα πλαίσια της έγκρισης της δράσης και των ενεργειών της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου, έως και την 3-4-2011, ενέγκρινε τη λειτουργία του ιστοτόπου του Συλλόγου, στη διαδικτυακή διεύθυνση www.forologoumenoi.gr

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ιστοτόπου.
Ως αρμόδιο για την καθημερινή λειτουργία του ιστοτόπου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε χρήστη του ιστοτόπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί σε κλειστό φάκελο ή σε “κλειδωμένο” (με ειδικό κωδικό) όλους τους κωδικούς που συσχετίζονται με τη λειτουργία του ιστοτόπου, καθώς και τα στοιχεία των μελών και άλλων χρηστών του ιστοτόπου. Οι κωδικοί αυτοί βρίσκονται στην αποκλειστική διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να δώσει την άδεια πρόσβασης στους κωδικούς και τα στοιχεία χρηστών και μελών, στον Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου.

ε) Οι στόχοι της λειτουργίας του site είναι πολλαπλοί: Να ενημερώνει για τις εξελίξεις επί οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Να προβάλλει απόψεις των μελών του ή, ευρύτερα, των πολιτών. Να προσφέρει γνώσεις. Να καταγγέλλει πράξεις της (ευρύτερης) δημόσιας διοίκησης. Να αποτελεί  το κύριο μέσο επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη του και με την κοινωνία. Να εκπαιδεύει σε φορολογικά, ασφαλιστικά και γενικώς οικονομικά θέματα. Να συμβάλλει στην εμπέδωση μίας καλύτερης και πιο αναπτυγμένης φορολογικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία.  Να ενημερώνει για τα δικαιώματά μας και να καθοδηγεί τους πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

στ) Ο Διευθυντής του Ιστοτόπου  (Wabmaster) είναι ο υπεύθυνος  για τη σχεδίαση της λειτουργίας και της δράσης του ιστοτόπου,  καθώς και  για την οργάνωση της ομάδας (επιτελείου) που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

ζ) Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα ανάρτησης άρθρων ή σχολιασμού άρθρων στον ιστότοπο. Παρόμοιο δικαίωμα δύνανται να έχουν και επισκέπτες του ιστοτόπου, που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους.
Πριν από τη δημοσίευσή τους, τα άρθρα ελέγχονται από αρμόδια όργανα που ορίζονται από το Δ.Σ.
Απόρριψη ανάρτησης άρθρου, μπορεί να γίνει μόνον με αιτιολογημένη απόφαση.

η) Οι όροι λειτουργίας του ιστοτόπου ορίζονται σε σχετική σελίδα του ιστοτόπου. Η αποδοχή των όρων λειτουργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ιστοτόπου από επισκέπτες και από μέλη. Η αποδοχή των όρων λειτουργίας του ιστοτόπου δεν είναι απαραίτητη για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.

10. Ταμίας
Πέραν των όσων  αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Συλλόγου, ο Ταμίας είναι ο κυρίως υπεύθυνος για  τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. Χρησιμοποιεί βιβλία Β κατηγορίας,  συνεργάζεται με  τους λογιστές κατά τον ετήσιο έλεγχο και ετοιμάζει τις δημοσιεύσεις με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Ο Ταμίας έχει στενή και διαρκή συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη (λογιστικό γραφείο) το οποίο χειρίζεται τις λογιστικές υποθέσεις του Συλλόγου, μετά από σχετική ανάθεση σ’ αυτό από το Δ.Σ.

11. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Η αποστολή του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι να συντηρεί τα ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κ,λπ.), καθώς και τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα (software)  και να εξασφαλίζει   κατάσταση καλής λειτουργίας . Το έργο αυτό μερικώς ή στο σύνολό του μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

12. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Η αποστολή τουΤμήματος Διοικητικής Υποστήριξης είναι να μεριμνά για τα ζητήματα διοικητικής μέριμνας και προμηθειών του Συλλόγου.

13. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι υποβοηθά το Δ.Σ. του Συλλόγου σε θέματα σχέσεων του Συλλόγου με φορείς του εξωτερικού.


14. Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο μέλος έχει παραβιάσει το Καταστατικό του Συλλόγου, ή τον Κανονισμό Λειτουργίας.
Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. για το οποίο τίθεται ερώτημα παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δε μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία που διεξάγεται στο Δ.Σ. για την παραπομπή, όπως επίσης δε μπορεί να συμμετέχει στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Απαρτία του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπάρχει όταν παρευρίσκονται πέντε τουλάχιστον μέλη από τη σύνθεση που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός.

15. Τμήμα Χειρισμού Καταγγελιών

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να καταθέσει καταγγελία για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο συσχετίζεται με τους σκοπούς του Συλλόγου. Καταγγελία μπορεί να γίνει είτε προσωπικά στα γραφεία του Συλλόγου, είτε τηλεφωνικά, είτε με χρήση του ειδικού μηχανισμού κατάθεσης καταγγελιών του site, είτε μέσω email.

Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ δεσμεύεται για τη διατήρηση της ανωνυμίας των πηγών του, όταν αυτές το επιθυμούν.

Η καταγγελία μπορεί να είναι επώνυμη ή ανώνυμη. Οι ανώνυμες καταγγελίες έχουν μικρότερη ισχύ στην ιεράρχησή και την αξιολόγησή τους.

Το τμήμα στελεχώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Η απόφαση διορίζει επικεφαλής τμήματος.

Ο επικεφαλής του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή όλων των καταγγελιών και την καταγραφή τους στο Βιβλίο Καταγγελιών.

Ο επικεφαλής του τμήματος ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων των καταγγελιών. Όλες οι καταγγελίες που έχουν πλήρη στοιχεία για το θέμα που αναφέρονται, διαβιβάζονται στο Δ.Σ., με σημείωμα αξιολόγησης του επικεφαλής του τμήματος.
Για τις καταγγελίες που δεν έχουν πλήρη στοιχεία, καταβάλλεται προσπάθεια για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων από τον καταγγέλοντα, ή και αυτόβουλα, εάν ο επικεφαλής του τμήματος κρίνει ότι το ζήτημα είναι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες οι οποίες δεν είναι πλήρεις και δεν προωθούνται προς το Δ.Σ., αρχειοθετούνται και φυλάσσονται σε αρχείο για διάστημα 5 ετών.

 

16. Κανονισμός Λειτουργίας Παραρτημάτων

Δείτε το κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτημάτων

 

17. Προτάσεις μελών - Κοινοποίηση απόψεων

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να καταθέτει προς το Σύλλογο, τις προτάσεις, τις καταγγελίες ή τα σχόλιά του, επί θεμάτων που άπτονται των σκοπών του Συλλόγου. Παράλληλα, έχει δικαίωμα να αιτάται την κοινοποίηση των προτάσεών του στα  υπόλοιπα μέλη, μέσω του μηχανισμού επικοινωνίας του Συλλόγου.

Αρμόδιος για το χειρισμό των προτάσεων και των απόψεων των μελών, είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος μπορεί στο έργο αυτό να υποβοηθείται από τον Ειδικό Γραμματέα, ή άλλο άτομο που θα ορίσει το Δ.Σ..

Ο Γενικός Γραμματέας, καταχωρεί το κάθε μήνυμα επικοινωνίας μέλους, σε ειδικό πρωτόκολλο και διατηρεί το μήνυμα σε ηλεκτρονικό ή χάρτινο αρχείο. Κρίνει για τις περαιτέρω ενέργειες και καταχωρεί στο πρωτόκολλο την ενέργεια που έγινε.

Ο Γενικός Γραμματέας εφ' όσον κρίνει ότι η άποψη του μέλους δεν πρέπει να κοινοποιηθεί στα μέλη του Συλλόγου, απαντά σχετικά στο ενδιαφερόμενο μέλος, αιτιολογόντας την ενέργειά του. Ο Γενικός Γραμματέας, τηρεί αρχείο των αιτιολογημένων απαντήσεων, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Δ.Σ..

Εφ' όσον το μέλος, του οποίου το μήνυμα δεν κοινοποιήθηκε στα άλλα μέλη, επιθυμεί, μπορεί να διαμαρτυρηθεί στο Δ.Σ. για τη μη αποστολή του μηνύματός του. Στην περίπτωση αυτή, την τελική απόφαση για την κοινοποίηση ή όχι του μηνύματος του μέλους, θα τη λάβει το Δ.Σ..


Ε. Ψηφοφορίες Συλλόγου
Κάθε μέλος του Συλλόγου δύναται να ζητήσει από το Δ.Σ. του Συλλόγου να θέσει σε ψηφοφορία συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συσχετίζεται με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Το αίτημα του μέλους προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για ψηφοφορία επί τινός θέματος θα πρέπει να συνοδεύεται από είκοσι (20) υπογραφές μελών.
Το Δ.Σ. δύναται να απορρίψει το αίτημα του μέλους, μόνον εάν το θέμα δε συσχετίζεται με τους σκοπούς του Συλλόγου. Η απόφαση απόρριψης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
Εφ’ όσον δεν απορριφθεί το αίτημα ψηφοφορίας, αυτή διεξάγεται μεταξύ των μελών, στον ιστότοπο του Συλλόγου.
Η ανακοίνωση της ψηφοφορίας γίνεται τουλάχιστον πριν 3 μέρες από την έναρξή της.
Η διάρκεια της ψηφοφορίας δε μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών. Κατ’ εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, το Δ.Σ. μπορεί να επεκτείνει το διάστημα μίας ψηφοφορίας, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες.
Ο webmaster του site και το Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την ορθή και αντικειμενική διεξαγωγή των ψηφοφοριών.

ΣΤ. Λειτουργία Επιτροπών
Οι Επιτροπές του Συλλόγου ιδρύονται και διαλύονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Συντονισμός της δράσης των Επιτροπών ανήκει στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Συλλόγου. Εάν δεν έχει ορισθεί Γενικός Διευθυντής, ο συντονισμός της δράσης των Επιτροπών ανήκει στα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να υποβοηθείται στο έργο αυτό από τον Ειδικό Γραμματέα.

Οι Επιτροπές που έχει συστήσει ο Σύλλογος σήμερα είναι οι παρακάτω:

1. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
2. Επιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
3.Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεμάτων
4.Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων
5.Επιτροπή Εκπαίδευσης

Η σύσταση και η στελέχωση των Επιτροπών γίνονται με απόφαση του Δ.Σ.
Μέλη των Επιτροπών μπορούν να γίνουν μόνον άτομα που έχουν επαρκή επιστημονική επάρκεια και είναι αναγνωρισμένα στο χώρο τους.
Στις Επιτροπές προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής, εκτός εάν ο Κανονισμός Λειτουργίας της κάθε επιτροπής ορίζει διαφορετικά.
Στις Επιτροπές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου. Οι παραπάνω, έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες της Επιτροπής,
εκτός εάν ο Κανονισμός Λειτουργίας της κάθε επιτροπής ορίζει διαφορετικά.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεσμεύουν το Σύλλογο, μόνον μετά από την υιοθέτησή τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιστημονικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

 


Τροποποίηση (4η) του Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου:
Μετά το τμήμα “Ε” του Κανονισμού Λειτουργίας, τίθεται το κείμενο που ακολουθεί:
(ημερομηνία τροποποίησης: 1/12/2011)

Ζ. Ομάδα Στρατηγικής
Η ίδρυση της Ομάδας Στρατηγικής, αποφασίστηκε στην 8η συνεδρίαση του Δ.Σ. (8/11/2011).
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ομάδας έχει ως εξής:


Ίδρυση και κατάργηση της Ομάδας:
Η σύσταση και η κατάργηση της “Ομάδας Στρατηγικής” γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ρόλος της Ομάδας:
Η Ομάδα Στρατηγικής αποτελεί ένα μη εκτελεστικό συμβουλευτικό όργανο της Διοίκησης του Συλλόγου.
Ο ρόλος της είναι η επεξεργασία διαφόρων θεμάτων που απασχολούν το Σύλλογο, η παροχή συμβουλών προς τη Διοίκηση του Συλλόγου και η ανάπτυξη προτάσεων.

Μέλη της Ομάδας:
Η πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα γίνεται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλης της Ομάδας παύονται, είτε μετά από παραίτησή τους, είτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Ο αριθμός των μελών της Ομάδας μπορεί να φθάνει έως τα 15, χωρίς να συνυπολογίζεται στον αριθμό αυτό, η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου, είναι παράλληλα και μέλη της Ομάδας. Μέλη της Ομάδας είναι και οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Συλλόγου.

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα γίνεται προς άτομα αναγνωρισμένης επιστημονικής αξίας, ή άτομα με αναπτυγμένη κοινωνική δράση.

Λειτουργία - Συνεδριάσεις της Ομάδας:
Η Ομάδα ασχολείται με θέματα που προτείνουν τα μέλη της.
Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να προτείνει θέμα προς συζήτηση, είτε με αναφορά του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, είτε με αποστολή σχετικού μηνύματος στον Γραμματέα του Συλλόγου.

Ο Γραμματέας ενημερώνει το Δ.Σ. του Συλλόγου για τα προταθέντα για συζήτηση θέματα.

Η εξέταση των θεμάτων και η συζήτηση αυτών μπορεί να γίνεται είτε με φυσικές συνεδριάσεις, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι φυσικές συνεδριάσεις ορίζεται να γίνονται κάθε πρώτη Τρίτη, μετά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Εάν η ημέρα αυτή τυγχάνει να είναι αργία, ή εάν το ένα τρίτο των μελών της ομάδας δηλώσουν κώλυμα, τότε η συνεδρίαση θα γίνεται μετά από δύο μέρες, δηλαδή την αμέσως επόμενη Πέμπτη. Με απόφαση των μελών της Ομάδας, μπορεί να μην υπάρξει κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή το πρεσβύτερο μέλος της Ομάδας, μπορούν να ζητήσουν τη έκτακτη σύγκλησή της, για τη συζήτηση σπουδαίου και επείγοντος θέματος.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Ομάδας γίνεται από τον Γραμματέα του Συλλόγου. Παράλληλα με την πρόσκληση σύγκλησης, τα μέλη της Ομάδας ενημερώνονται, με μέριμνα του Γραμματέα και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Των φυσικών συνεδριάσεων της Ομάδας προεδρεύει το πρεσβύτερο παρόν μέλος της.
Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης, ορίζει τη σειρά των θεμάτων προς συζήτηση, απευθύνει το λόγο προς τα μέλη της Ομάδας και μεριμνά για την τήρηση της τάξης.

Κατά τις φυσικές συνεδριάσεις της Ομάδας, τηρούνται πρακτικά, με μέριμνα του Γραμματέα. Στο έργο αυτό, ο Γραμματέας μπορεί να υποβοηθείται από υπάλληλο ή εθελοντή του Συλλόγου.
Μέλος της Ομάδας μπορεί να ζητήσει να μην καταγραφεί στα πρακτικά κάποια άποψή του.

Οι ηλεκτρονικές συνεδριάσεις γίνονται μέσω ειδικού εγγράφου που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και το οποίο κοινοποιείται προς όλα τα μέλη της Ομάδας. Με την κοινοποίηση του εγγράφου, όλα τα μέλη αποκτούν το δικαίωμα καταγραφής των απόψεών τους σ’ αυτό.

Η ανάρτηση θέματος για (ηλεκτρονική) συζήτηση, γίνεται από τον Γραμματέα, μετά από πρόταση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του ΔΣ, ή και του ιδίου.
Κατά την ανάρτηση του θέματος, πρέπει να υπάρχει σχετική περιγραφή του θέματος, καθώς και καταληκτική ημερομηνία της σχετικής συζήτησης. Το διάστημα της ηλεκτρονικής συζήτησης, δε μπορεί να είναι μικρότερο των δύο και μεγαλύτερο των τεσσάρων εβδομάδων.

Ο Γραμματέας μεταφέρει στο Δ.Σ. του Συλλόγου διάφορα θέματα που απασχολούν την Ομάδας και μεριμνά για την ικανοποίηση των υλικοτεχνικών αναγκών της.


Συμπεράσματα - Απόψεις:

Οι απόψεις που εκφράζουν τα μέλη της Ομάδας δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Με μέριμνα του Γραμματέα, οι απόψεις των μελών της Ομάδας, καταγράφονται ανά θέμα και διαβιβάζονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για ενημέρωσή τους.

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ομάδας Στρατηγικής σε κανονικό χρώμα γραμμάτων

Αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού
Αναθεώρηση του Κανονισμού μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε αναθεώρηση ισχύει από την ημέρα απόφασής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι αναθεωρήσεις του παρόντος Κανονισμού, εφ' όσον αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνονται στην παρούσα σελίδα, με στοιχεία ίδιου μεγέθους, αλλά διαφοροποιημένου χρώματος, μέχρι την έγκρισή τους από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Η τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας έγινε κατά τη Γενική Συνέλευση των Μελών, της 1ης Απριλίου 2012


Είσοδος Μελών